Bài tập Crom - Sắt - Đồng có giải chi tiết (mức độ thông hiểu - P2)

  • 2665 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho các thí nghiệm sau :

(1) Thanh Fe nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng

(2) Thanh Fe có quấn dây Cu vào dung dịch H2SO4 loãng

(3) Thanh Cu mạ Ag nhúng vào dung dịch HCl

(4) Thanh Fe tráng thiếc bị xước sâu vào tới Fe nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng

(5) Miếng gang để trong không khí ẩm

Hãy cho biết có bao nhiêu quá trình xảy ra ăn mòn điện hóa :

Xem đáp án

Đáp án B

Điều kiện để ăn mòn điện hóa :

+ 2 thanh điện cực khác bản chất (KL-KL, KL-PK,…)

+ 2 điện cực nối với nhau bằng dây dẫn hoặc tiếp xúc trực tiếp

+ Cùng nhúng vào 1 dung dịch chất điện ly

=> Các thí nghiệm thỏa mãn : (2) [Fe-Cu] , (3) [Cu-Ag] , (4) [Fe-Sn] , (5) [Fe-C]


Câu 2:

Dung dịch nào sau đây có khả năng làm nhạt màu dung dịch KMnO4 trong môi trường H2SO4 ?

Xem đáp án

Đáp án C

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 5Fe2(SO4)3 + 2MnO2 + K2SO4 +  8H2O


Câu 4:

Cho Fe dư tác dụng với dung dịch HNO3, sau phản ứng thu được dung dịch có chất tan là?

Xem đáp án

Đáp án A

Fe dư + HNO3 => Chỉ tạo ra được muối sắt(II)

Fe + 4HNO3 Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Fe + 2Fe(NO3)3 3Fe(NO3)2


Câu 5:

Cấu hình electron của nguyên tử Cu (Z=29) ở trạng thái cơ bản là?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận