Bài tập Crom - Sắt - Đồng có giải chi tiết (mức độ thông hiểu - P3)

  • 2666 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch AgNO3 đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm 2 kim loại. Hai muối trong X là

Xem đáp án

Đáp án B

Do Y gồm 2 kim loại nên AgNO3 hết, KL dư.

Thứ tự phản ứng Fe, Cu.

Y: Ag, Cu dư

X: Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2


Câu 3:

Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, khối lượng dung dịch giảm 0,8 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Khối lượng Fe đã phản ứng là

Xem đáp án

Đáp án C

Fe + Cu2+ Fe2+ + Cu

  1                         1 mol

m dung dịch giảm= 64 – 56 = 8 gam

ĐB      0,1         0,8 gam

=> mFe = 5,6 gam


Câu 4:

Cho sơ đồ chuyển hóa:

Biết các chất Y, Z, T là các hợp chất của crom. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án D

Fe + H2SO4 loãng FeSO4 + H2

6FeSO4 + K2Cr2O7  + 7H2SO4 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

Cr2(SO4)3 + 8KOH dư 2KCrO2 + 3K2SO4 + 4H2O

KCrO2 + 3Br2 + 8KOH K2CrO4 + 6KBr + 4H2O


Câu 5:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi dấu mũi tên là một phản ứng):

Các chất A, C, D nào sau đây không thỏa mãn sơ đồ trên:

Xem đáp án

Đáp án B

Từ Fe2(SO4)3 không thể điều chế được Fe(OH)2.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận