Bài tập Dẫn xuất halogen của hidrocacbon, ancol, phenol cực hay có lời giải (P5)

  • 3266 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol (rượu) đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi CT ancol là CnH2n+1OH

CnH2n + 1OH + Na -> CnH2n+1ONa + 0,5H2

Bảo toàn khối lượng  15,6 + 9,2 = 24,5 + mH2

=> mH2 = 0,3 => nH2 = 0,15mol

=> nancol = 0,3mol => Mancol = 52 = 14n +18

=> n = 2,4 => C2, C3


Câu 3:

Rượu đơn chức no X có phần trăm nguyên tố cacbon theo khối lượng là 52,17%. Đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về ancol X?

Xem đáp án

đáp án A


Câu 4:

A có công thức phân tử C3H5Br3. A tác dụng với NaOH đun nóng được sản phẩm B vừa có phản ứng với Na, vừa có phản ứng tráng gương. Oxi hóa B bằng CuO thu được tạp chức. CTCT của A là

Xem đáp án

CTCT của A là CH3-CHBr-CHBr2


CH3-CHBr-CHBr2 + 3NaOH t0CH3-CH(OH)-CHO + 3NaBr + H2O

CH3-CH(OH)-CHO + Na → CH3-CH(ONa)-CHO + 1/2H2

CH3-CH(OH)-CHO AgNO3/NH3 2Ag↓

CH3-CH(OH)-CHO + CuO  t0 CH3-CO-CHO + Cu + H2O

→ Chọn D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận