Bài tập Dẫn xuất halogen của hidrocacbon, ancol, phenol cực hay có lời giải (P7)

  • 3222 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Một Ancol đơn chức A tác dụng với HBr cho hợp chất B chứa C, H và 58,4% brom theo khối lượng. Nếu đun A với H2SO4 đặc ở 1800C thì thu được 3 olefin. Vậy A và B lần lượt có tên gọi là

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi ancol A là : CxHyOH

A tách nước đc 3 olefin (cả đồng phân hình học nếu có) A là

CH3 – CH2 – CH(OH) – CH3


Câu 2:

Cho các chất sau: Axit propionic (1); Natri axetat (2); metyl axetat (3); propan-1-ol (4). Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất là:

Xem đáp án

Đáp án B

Natri axetat CH3COONa có nhiệt độ sôi cao nhất => loại A, C.

Giữa metyl axetat CH3COOCH3 (3) (không có liên kết hidro) và  C3H7OH (4) (có liên kết hidro) chọn (4) có nhiệt độ sôi cao hơn (3)


Câu 3:

Công thức đơn giản nhất của chất X là (C4H9ClO)n. Công thức phân tử của X là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta đi tính hệ số bất bão hòa K của từng đáp án.Ta có

KB = –0,5; KC = –2; KD = 4,5

Các hệ số trên đều vô lí vậy đáp án A đúng.


Câu 4:

Hợp chất X có công thức phân tử C4H8O. X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra bạc kết tủa. Khi cho X tác dụng với hidro tạo thành Y. Đun Y với H2SO4 sinh ra anken mạch không nhánh. Tên của X là

Xem đáp án

Đáp án A

X tác dụng được với dung dịch AgNO3 sinh ra bạc kết tủa nên X phải chứa nhóm CHO.Mặt khác X có K = 1 nên loại D.Khi cho X tác dụng với hidro tạo thành Y từ Y điều chế anken mạch không phân nhánh nên ta loại B,C.


Câu 5:

Gọi tên hợp chất có công thức phân tử như hình bên theo danh pháp IUPAC

Xem đáp án

Đáp án C

Cần chú ý: nhóm chức ưu tiên là ancol, -OH nên bắt đầu đánh số từ đây.

Theo thứ tự vòng kim đồng hồ cho ∑ chỉ số nhỏ nhất. như hình: 

Đọc tên chú ý chỉ số kèm theo thứ tự a, b, c → clo trước metyl.

→ Hợp chất có tên là: 4-clo-3-metylphenol.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận