Bài tập Dẫn xuất halogen của hidrocacbon, ancol, phenol cực hay có lời giải (P6)

  • 3224 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

X là dẫn xuất clo của etan. Đun nóng X trong NaOH dư thu được chất hữu cơ Y vừa tác dụng với Na vừa tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. Vậy X là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta phải tìm một chất thỏa mãn điều kiện sao cho hai nhóm thế không được đính cùng một cacbon và các nhóm thế phải kề nhau,để khi thủy phân ta thu được hợp chất vừa tác dụng với Na và Cu(OH)2
Hợp chất 1,2- dicloetan khi thủy phân trong môi trường NaOH dư ta sẽ thu được etylenglycol.
Đáp án B thỏa mãn.


Câu 2:

Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với ancol X chỉ thu được 1 anken duy nhất. Oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?

Xem đáp án

Đáp án D

1: trước hết tìm ancol: X tách nước thu được anken → X là ancol no đơn chức mạch hở.

Có nCO2 = 0,25 mol; nH2O = 0,3 mol → nX = nH2O - nCO2 = 0,05 mol → số C = 0,25 ÷ 0,05 = 5.

Vậy, ancol X là C5H12O.

ᴥ 2: X tách nước chỉ thu được 1 anken

(► chú ý TH ancol sinh anken có 2 đồng phân hình học cis-trans phải loại đi).

Theo đó, với TH ancol C5 thì chỉ có ancol bậc I mới thỏa mãn. các đồng phân gồm:

C-C-C-C-C-OH (1); C-C(C)-C-C-OH (2); HO-C-C(C)-C-C (3) → chọn đáp án D.


Câu 3:

Có ba rượu đa chức: (1) CH2OH-CHOH-CH2OH (2) CH2OH(CHOH)2CH2OH (3) CH3CH(OH)CH2OH

Chất nào có thể cho phản ứng với Na, HBr và Cu(OH)2?

Xem đáp án

Đáp án D

Cả 3 chất trên đều là ancol đa chức có nhiều nhóm –OH kề nhau nên đều thỏa mãn các tính chất của một ancol.
Vậy D đúng.


Câu 4:

Trong các dẫn xuất của benzen có CTPT C7H8O, có bao nhiêu đồng phân vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với ddịch NaOH?

Xem đáp án

Đáp án B

Để vừa tác dụng với Na,vừa tác dụng với NaOH thì hợp chất đó phải thuộc loại phenol ,có ba đồng phân thỏa mãn là:

OH – C6H5 – CH3(p,m,o)


Câu 5:

Cho các phản ứng sau:

(A) + (B) → (C) + (D)

(C) + (E) → “Nhựa phenol fomanđehit”

(E) + O2 → (H)

(I) → (J) + (K)

(J) → (L)

(L) + Cl2 → (M) + (B)

(M) + (N) → (C) + (D)

Natri + (F) → (N) + (K)

Các chất A, I, M có thể là:

Xem đáp án

Đáp án C

C6H5ONa (A) + HCl (B) → C6H5OH (C) + NaCl (D)

C6H5OH (C) + HCHO (E) t0,p,xt“Nhựa phenol fomanđehit”

HCHO (E)+ 0,5O2 → HCOOH (H)

2CH4 (I) t0C C2H2(J) + 3H2 (K)

3C2H2 (J)  
t0,p,xtC6H6 (L)


C6H6 (L) + Cl2 Fe, t0C+Cl2 C6H5Cl (M) + HCl (B)

C6H5Cl (M) + NaOH (N) t0, CaO,pcao C6H5OH (C) + NaCl (D)

2 Na + 2H2O (F) → 2NaOH (N) + H2 (K)

Đáp án C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận