Bài tập Dẫn xuất halogen của hidrocacbon, ancol, phenol cực hay có lời giải (P1)

  • 3265 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phản ứng nào dưới đây là đúng

Xem đáp án

Đáp án D

Đáp án A sai vì C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3

Đáp án B sai vì C6H5OH + HCl → không phản ứng.

Đáp án C sai vì C2H5OH + HCl → không phản ứng.


Câu 2:

Chỉ dùng các chất nào dưới đây để có thể phân biệt 2 ancol đồng phân có cùng công thức phân tử C3H7OH?

Xem đáp án

Đáp án C

Để phân biệt 2 dung dịch propan-1-ol và propan-2-ol ta thực hiện:

- Oxi hóa 2 ancol

-Cho các sản phẩm tác dụng với AgNO3/NH3 do andehit có phản ứng tráng bạc còn xeton thì không tráng bạc nên ta phân biệt được 2 dung dịch.


Câu 3:

Có thể phân biệt thuận tiện và nhanh chóng rượu bậc 1, rượu bậc 2, rượu bậc 3 bằng chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

khi cho HCl đặc và ZnCl2 khan vào ancol thì: ancol bậc 3 phản ứng nhanh ở nhiệt độ thường tạo dẫn xuất Clo ở dạng dầu nổi trên mặt dung dịch nước ancol bậc 2 phản ứng chậm ở nhiệt độ thường và ban đầu chỉ làm dung dịch hơi đục ancol bậc 1 không cho phản ứng ở nhiệt độ thường => đáp án B đúng ( có thể sử dụng CuO nhưng đáp án A k0 chấp nhận vì đề cho: phân biệt thuân tiện và nhanh chóng)


Câu 4:

Một rượu no đa chức A có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi. Tỉ khối hơi của A so với hiđro bằng 46. Công thức cấu tạo rượu A là:

Xem đáp án

Đáp án B

Giả sử A là CnH2n + 2On

MA = 14n + 2 + 16n = 46 x 2 → n = 3 → A là C3H8O3

Vậy X là CH2(OH)-CH(OH)-CH2(OH) → Chọn B.


Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 27,6 gam hỗn hợp X gồm C3H7OH, C2H5OH, CH3OH thu được 32,4 gam H2O và V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là:

Xem đáp án

Đáp án B

Đặt công thức chung cho hỗn hợp là CnH2n + 1OH


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận