Bài tập Dẫn xuất halogen của hidrocacbon, ancol, phenol cực hay có lời giải (P8)

  • 3267 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Cho 0,3 mol axit X đơn chức trộn với 0,25 mol ancol etylic đem thực hiện phản ứng este hóa thu được thu được 18 gam este. Tách lấy lượng ancol và axit dư cho tác dụng với Na thấy thoát ra 2,128 lít H2. Vậy công thức của axit và hiệu suất phản ứng este hóa là

Xem đáp án

Đáp án: A

ta có:      RCOOH + C2H5OH    RCOOC2H5 + H2O
Ban đầu:
  0,3----------------------0,25
Phản ứng:
   x<------------------------x <--------------------------------x
Sau pứ: 0,3 - x -----------------0,25-x


Câu 4:

Cho Na dư vào dung dich ancol etylic thì khối lượng H2 thoát ra bằng 3% khối lượng của dung dịch C2H5OH đã dùng. nồng độ % của dung dịch ancol là:

Xem đáp án

Đáp án: D

Giả sử số mol của C2H5OH nguyên chất và H2O trong rượu lần lượt là x, y

C2H5OH + Na → C2H5ONa + 0,5H2

x------------------------------------0,5x

H2O + Na → NaOH + 0,5H2

y------------------------0,5y

mH2 thoát ra = x + y (gam)

mdd C2H5OH = 46x + 18y (gam)

Ta có: x + y = 0,03 (46x + 18y) → 0,38x = 0,46y → 19x = 23y

Giả sử số mol của C2H5OH, H2O lần lượt là 23 mol và 19 mol.

C%C2H5OH=23.4623.46+19.18 74,57%


Câu 5:

Cho các chất sau : propyl clorua ; anlyl clorua; phenyl clorua. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng khi đun nóng là

Xem đáp án

Đáp án: C

CH3CH2CH2Cl + NaOH to CH3CH2CH2OH + NaCl

CH2=CH-CH2Cl + NaOH to CH2=CH-CH2OH + NaCl

C6H5Cl + NaOH to không phản ứng.

→ Có 2 chất: propyl clorua, anlyl cllorua tác dụng được với dung dịch NaOH loãng khi đun nóng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận