Bài tập Hỗn hợp kim loại tác dụng với axit chọn lọc, có đáp án

  • 2143 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hòa tan 13,2g hỗn hợp X gồm hai kim loại có cùng hóa trị vào 200ml dung dịch HCl 3M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,85g hỗn hợp muối khan. Tính thể tích hiđro sinh ra.

Xem đáp án

mmui = mKL + mCl-

mCl=mmuoi-mKL

 = 23,85 - 13,2 = 10,65g

⇒ nCl- = 10,65/35,5 = 0,3 mol

nH2= 1/2 nCl- = 0,15 mol

⇒ V = 0,15.22,4 = 3,36 lit

⇒ Chọn B.


Câu 2:

Hòa tan hết 11,2g hỗn hợp gồm hai kim loại X (hóa trị x) và Y (hóa trị y) trong dung dịch HCl rồi sau đó cô cạn dung dịch thu được 39,6g muối khan. Tính thể tích khí hidro sinh ra là?

Xem đáp án

mmuoi=mKL+mClmCl=mmuoimKL=39,611,2=28,4gamnCl=28,435,5=0,8molnH2=12.nCl=12.0,8=0,4molV=0,4.22,4=8,96lit

⇒ Chọn A.


Câu 4:

Cho 13g hỗn hợp A gồm Cu, Al, Mg vào dung dịch HCl dư, phản ứng xong thu được 4 gam chất rắn không tan và 10,08 lít khí H2(đktc). Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp.

Xem đáp án

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

a……….3/2.a (mol)

Mg + 2HCl → MgCl2H2

b....................b (mol)

4 gam rắn không tan là Cu, gọi số mol của Al và Mg lần lượt là a và b (mol). Ta có:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

%mCu=413.100=30,77%%mAl=0,2.2713.100=41,54%%mMg=100%30,77%41,54%=27,69%

⇒ Chọn C.


Câu 5:

Lấy 20,05 gam hỗn hợp Al + Fe2O3cho tác dụng với axit sunfuric loãng, dư thì có 5,04 lít khí sinh ra. Trộn 20,05g hỗn hợp đầu trong bình kín rồi nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. (Thể tích khí đo ở đktc). Tính khối lượng của Fe2O3 có trong hỗn hợp trước và sau phản ứng nhiệt nhôm.

Xem đáp án

2Al+3H2SO4Al2SO43+3H2

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ mFe2O3(bđ) = 20,05 - 0,15.27 = 16g

⇒ nFe2O3(bđ) = 16/160 = 0,1 mol

2Al + Fe2O3Al2O3 + 2Fe

Bđ:        015        0,1

Pư:        0,15        0,065

Dư:        0        0,025

⇒ mFe2O3(dư) = 0,025.160=4g

⇒ Chọn A.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận