Bài tập Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ chọn lọc, có đáp án

  • 1601 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu cơ A cần dùng 11,2 gam khí oxi, thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Ở đktc 2,24 lít khí A có khối lượng 3 gam. Xác định CTPT của A?

Xem đáp án

nO2= 11,2/32 = 0,35 mol

nCO2= 8,8/44 = 0,2 mol ⇒ nC= 0,2 mol

nH2O= 5,4/18 = 0,3 mol

nH= 2.0,3 = 0,6 mol

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

Vậy hợp chất hữu cơ A chỉ có C và H.

Gọi CTTQ của A là CxHy, khi đó ta có:

Vậy CTĐGN của A là CH3n

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ n = 30/15 = 2

Vậy A là C2H6.

⇒ Chọn A.


Câu 2:

X mạch hở có công thức C3Hy. Một bình có dung tích không đổi chứa hỗn hợp khí X và O2dư ở 150ºC, áp suất 2 atm. Bật tia lửa điện để đốt cháy X sau đó đưa bình về 150OC, áp suất vẫn là 2 atm. Công thức phân tử của X?

Xem đáp án

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

Vì P, V và T không đổi nên n↑ trước pư = n↑ sau pư.

Giả sử có 1 mol X phản ứng, vậy sẽ tạo ra 3 mol CO2 và y/2 mol H2O.

⇒ 1 + 3 + y/4 = 3 + y/2 ⇔ y = 4

Vậy X có công thức phân tử là C3H4.

⇒ Chọn B.


Câu 4:

Tìm công thức phân tử của 1 hiđrocacbon mà sau khi đốt cháy thu được 2,703 gam CO2và 1,108 gam H2O?

Xem đáp án

Đặt công thức tổng quát của hiđrocacbon là CxHy.

Ta có: 

x : y = nC: nH=mCO244:mH2O9=2,70344:1,1089=0,061:0,123=1:2

⇒ Chọn A.


Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 0,58 gam một hiđrocacbon A được 1,76 gam CO2và 0,9 gam H2O. Biết A có khối lượng riêng DA≈2,59 gam/lít. Tìm CTPT A

Xem đáp án

Đặt công thức tổng quát của hiđrocacbon là CxHy.

Ta có:

x : y = nC: nH=mCO244:mH2O9=1,7644:0,99=0,04:0,1=2:5

Vậy công thức đơn giản nhất của A là C2H5n 

 

DA = 2,59 g/l  MA = 2,59.22,4 = 58g

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

Vậy CTPT của A là C4H10.

⇒ Chọn D.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận