Bài tập: Lũy thừa của một số hữu tỉ

  • 921 lượt xem

  • 48 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 32:

Tính: 234;133;1572;(0,4)4;(1,34)0.

Xem đáp án »

234=(2)434=1681;133=(1)333=127

1572=127=14449;=255=16625-1,34o;=1


Câu 36:

Tìm các số nguyên x, y biết: ( x -1,2)2 = 4

Xem đáp án »

Từ đề bài suy ra x - 1,2 = 2 hoặc x - 1,2= -2. Tìm được

x {-0,8;3,2}


Câu 39:

Tìm các số nguyên x, y biết: ( x + 1,5)8 + (2,7 - y)10 = 0

Xem đáp án »

ta chứng minh được ( x + 1,5)8 + (2,7 - y)10 0     x, y vì vậy để

( x + 1,5)8 + ( 2,7 - y)10 = 0 thì x + 1,5 = 0 và 2,7 - y = ). Từ đó tìm được

x = -1,5; y = 2,7.


Câu 40:

So sánh: 224 và 316

Xem đáp án »

Ta có 224 = 22.8 và 316 = 32.8 = 98 nên 224 < 316;


Câu 41:

So sánh: 2300 và 3200

Xem đáp án »

2300 = (23)100 = 8100 và 3200 = (32)100 = 9100 nên 2300 < 3200;


Câu 42:

So sánh: 715 và 720

Xem đáp án »

Ta có 715 < 815 mà 815 = (34)5 = 320 < 720 nên 715 < 720;


Câu 43:

Tìm số nguyên dương n, biết: 25< 5n < 625;

Xem đáp án »

Từ đề bài suy ra 52 < 5n < 54, tìm được n = 3


Câu 44:

Tìm số nguyên dương n, biết: 3.27 > 3n ≥ 9

Xem đáp án »

Từ đề bài suy ra 34 > 3n  32, tìm được n {2; 3}


Câu 45:

Tìm số nguyên dương n, biết:16 ≤ 8n ≤ 64.

Xem đáp án »

Từ đề bài suy ra 24  23n  26, tìm được n = 2


Câu 46:

Ta có 12 + 22 + 32 + …102 = 385

Suy ra ( 12 +22 + 32 +…+102 ) .32 = 385.32

Do đó ta tính được A = 32 + 62 + 92 + …+302  = 3465

Xem đáp án »

Ta có 12 + 22 + 32 + …102 = 385

Suy ra ( 12 +22 + 32 +…+102 ) .32 = 385.32

Do đó ta tính được A = 32 + 62 + 92 + …+302  = 3465


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận