Bài tập phản ứng nhiệt nhôm chọn lọc, có đáp án

  • 1672 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trộn 8,1 gam Al và 48 gam Fe2O3 rồi cho tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí, kết thúc thí nghiệm thu được m gam hỗn hợp rắn. Giá trị của m là

Xem đáp án

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mtrưc pư=msaupư

mAl+mFe2O3=mhhrnsau

⇔ 8,1 + 48 = 56,1 = mhh rn sau

⇒ Chọn A.


Câu 2:

 Dùng m gam Al để khử hoàn toàn một lượng Fe2O3 sau phản ứng thấy khối lượng oxit giảm 0,58g. Hỏi lượng nhôm đã dùng là

Xem đáp án

2Al + Fe2O3→ Al2O3+ 2Fe

2a………a……a…….mol

Theo bài ta có

mFe2O3-mAl2O3 = 0,58g

⇔ 160a - 102a = 0,58g

⇔ 58a = 0,58

⇔ a = 0,01 mol

nAl= 2a = 0,02 mol

mAl= 0,02.27 = 0,54g

⇒ Chọn C.


Câu 3:

Hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Al có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm X (không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp gồm:

Xem đáp án

Theo bài, ta giả sử số mol của Fe3O4 là 1 mol, của Al là 3 mol.

               8Al + 3Fe3O4→ 4Al2O3 + 9Fe

Ban đầu 3…………1………........……mol

Ta có  nAl8>nFe3O43 vậy Al còn dư sau phản ứng.

Vậy sau phản ứng hỗn hợp gồm có Al dư, Al2O3, Fe.

⇒ Chọn D.


Câu 4:

Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Al trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 0,3 mol H2. Mặt khác nếu cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư sẽ thu được 0,4 mol H2. Số mol Al trong X là

Xem đáp án

Vì Y tác dụng với NaOH sinh ra khí H2 nên có Al còn dư → Fe2O3 phản ứng hết.

Vậy Y gồm có Al dư, Al2O3 và Fe.

- Y tác dụng với NaOH sinh khí H2.

2Al + 2NaOH + 2H2O   2NaAlO2+ 3 H2(1)

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

 

 

- Y tác dụng với HCl sinh khí H2.

2Al + 6HCl → 2AlCl3+3H2 (2)

Fe + 2HCl → FeCl2H2(3)

⇒ nH2(2)32.nAl dư = 3/2 . 0,2 = 0,3 mol

⇒ nH2(3) = nFe= nH2 - nH2(2) 

= 0,4 - 0,3 = 0,1 mol

- Phản ứng nhiệt nhôm:

2Al + Fe2O3Al2O3+ 2Fe (4)

Theo phản ứng (4) ta có:

nAl bđ=nAl dư+nAl pư

= 0,2 + 0,1 = 0,3 mol

⇒ Chọn A.


Câu 5:

Nung m gam hỗn hợp Al, Fe2O3 đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, sinh ra 3,08 lít khí H2 ở đktc. Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH dư, sinh ra 0,84 lít khí H2 ở đktc. Giá trị của m là

Xem đáp án

Theo bài ra phản ứng xảy ra hoàn toàn, phần 2 tác dụng với NaOH sinh ra khí  Y có Al dư.

Vậy rắn Y gồm Al2O3, Fe và Al dư.

Xét phần 2:

2Al + 2NaOH + 2H2O 2NaAlO2+3H2 (1)

0,025                             ←                0,0375 mol

Xét phần 1:

2Al + 3H2SO4 Al2SO43 + 3H2 (2)
0,025               →                   0,0375 mol

Fe + H2SO4 → FeSO4+ H2 (3)

0,1                 ←           0,1375 - 0,0375 mol

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

 

 

Phản ứng nhiệt nhôm:

2Al + Fe2O3  toAl2O3 + 2Fe

0,2       0,1       ←              0,2 mol

mhh ban đu=mFe2O3+mAlpư+mAldư

= 0,1.160 + 0,2.27 + 0,05.27 = 22,75g

⇒ Chọn D.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận