Chinh phục đề thi môn Toán vào lớp 6 có đáp án chi tiết năm 2024 (Đề 17)

  • 1125 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần A=2319 ; B=1112; C=78.

Xem đáp án

Ta có A=2319=1+419>1;  B=1112=1112<1;  C=78=118<1

112<18  nên C < B < A.

Đây là bài toán so sánh phân số có sử dụng phần bù.

Câu 2:

Một phòng họp có chiều dài 8 m, chiều rộng 5 m, chiều cao 4 m. Hỏi phải mở rộng chiều dài thêm ít nhất bao nhiêu mét để phòng họp có thể chứa được 60 người và mỗi người có đủ 4,5 m3 không khí để đảm bảo sức khoẻ?

Xem đáp án

Thể tích phòng họp đó là 8 × 5 × 4 = 160 (m3).

Thể tích phòng họp mới đủ để chứa 60 người và đảm bảo sức khỏe cho mọi người phải có thể tích ít nhất là 60 × 4,5 = 270 (m3).

Tỉ số thể tích phòng họp mới với với phòng họp cũ là 270:160=2716

Tỉ số này chính là tỉ số của chiều dài phòng họp mới với chiều dài phòng họp cũ.

Chiều dài phòng họp mới là 8×2716=13,5  (m)

Vậy cần mở rộng chiều dài thêm ít nhất số mét là 13,5 – 8 = 5,5(m).

Câu 3:

Tính giá trị biểu thức: A=11560%+0,4:58 .

Xem đáp án

A=11560%+0,4:58=6535+25×85     =35+1625=1525+1625=3125


Câu 4:

Tìm các chữ số a, b biết 15a8b¯  chia hết cho 4, 5 và 9.

Xem đáp án

15a8b¯ chia hết cho 4 và 5 nên b = 0. Có 1 + 5 + a + 8 + b = a + 14

15a8b¯ chia hết cho 9 khi a + 14 chia hết cho 9 mà a là số tự nhiên nhỏ hơn 10 nên a = 4. Vậy a = 4, b = 0.

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận