Chinh phục đề thi môn Toán vào lớp 6 có đáp án chi tiết năm 2024 (Đề 20)

  • 1039 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính: 23 × 4,5 + 23 × 1,3 + 46 × 2,15 là:

Xem đáp án

Ta có

23 × 4,5 + 23 × 1,3 + 46 × 2,15 = 23 × (4,5 + 1,3 + 2 × 2,15) = 23 × 10,1 = 232,3.


Câu 2:

Tìm x, biết 5×x:7=717×12

Xem đáp án

5×x:7=717×125×x:7=257x              =257×75x              =5

Chọn A


Câu 3:

Số thích hợp điền vào chỗ chấm 12 m2 50 cm2 = ... m2 là:

Xem đáp án

12 m2 50 cm2 = 12,005 m2.

Chọn D


Câu 4:

Tổng của hai số là 13,45 và hiệu của chúng là 5,45. Hai số đó là:

Xem đáp án

Số thứ nhất là (13,45 + 5,45) : 2 = 9,45.

Số thứ hai là 9,45 – 5,45 = 4.

Chọn D


Câu 5:

Trung bình cộng của ba số 25 ; 3,14; 112  là:

Xem đáp án

Trung bình cộng của ba số đã cho là 25+3,14+112:3=1,68

Chọn C


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận