Chinh phục đề thi môn Toán vào lớp 6 có đáp án chi tiết năm 2024 (Đề 6)

  • 1088 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Thực hiện phép tính: A=2020201920192018+12019×2018

Xem đáp án

A=2020201920192018+12019×2018A=2020201920192018+1201812019A=1+120191+12018+1201812019A=1+12019112018+1201812019A=0


Câu 2:

Cho hình vẽ

Cho hình vẽ 	Diện tích phần tô đậm chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích của toàn bộ hình? (ảnh 1)
Diện tích phần tô đậm chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích của toàn bộ hình?

Xem đáp án

Phần tô màu có diện tích bằng 13 lần diện tích tam giác nhỏ. Toàn bộ hình có 25 tam giác nhỏ.

Diện tích phần tô màu chiếm số phần trăm là 13 : 25 = 0,52 = 52%.

Câu 3:

Long mua 3 quyển vở và 4 chiếc bút chì thì phải trả 44000 đồng, còn nếu mua 5 quyển vở và 2 chiếc bút chì thì số tiền phải trả là 50000 đồng. Hỏi giá một quyển vở hơn giá một chiếc bút chì bao nhiêu?

Xem đáp án

Long mua 10 quyển vở và 4 cái bút chì thì số tiền phải trả là

2 × 50000 = 100000 đồng.

Vậy giá tiền 1 quyển vở là

(100000 – 44000) : (10 – 3) = 8000 (đồng).

Ta tính được giá tiền 1 chiếc bút chì là 5000 đồng.

Giá một quyển vở hơn giá một chiếc bút chì là 8000 – 5000 = 3000 (đồng).

Câu 4:

Bốn bạn An, Bình, Chi, Dũng, mỗi người có một số nhãn vở. An cho ba bạn mình, mỗi bạn một số nhãn vở bằng số nhãn vở mỗi bạn hiện có, sau đó Bình lại cho ba bạn của mình một số nhãn vở như mỗi bạn hiện có. Lần lượt bạn Chi, bạn Dũng cũng làm như vậy, cuối cùng mỗi bạn có 16 nhãn vở. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu nhãn vở?

Xem đáp án

 

An

Bình

Trước khi An cho

2 + 17 + 9 + 5 = 33

34 : 2 = 17

Trước khi Bình cho

4 : 2 = 2

4 + 2 + 18 + 10 = 34

Trước khi Chi cho

8 : 2 = 4

8 : 2 = 4

Trước khi Dũng cho

16 : 2 = 8

16 : 2 = 8

Cuối cùng

16

16

 

Chi

Dũng

Trước khi An cho

18 : 2 = 9

10 : 2 = 5

Trước khi Bình cho

36 : 2 = 18

20 : 2 = 10

Trước khi Chi cho

20 + 8 + 4 × 2 = 36

40 : 2 = 10

Trước khi Dũng cho

16 : 2 = 8

16 + 8 × 3 = 40

Cuối cùng

16

16

 


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận