Chinh phục đề thi môn Toán vào lớp 6 có đáp án chi tiết năm 2024 (Đề 19)

  • 996 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tính A=9,8 + 8,7 + 7,6 + ... + 2,1  1,2  2,3  ...  8,9.

Xem đáp án

A = 9,8 + 8,7 + 7,6 +…+ 2,1 – 1,2 – 2,3 – 3,4 – 8,9

= (9, 8 – 8, 9) + (8,7 – 7,8) +...+ (2,1 – 1,2) (có 8 hiệu)

= 0,9 + 0,9 +...+ 0,9 (có 8 số hạng)

A = 0,9 × 8 = 7,2.

Câu 2:

Tích 25 × 12 × 8 × 125 có tận cùng là bao nhiêu chữ số 0?

Xem đáp án

25 × 12 × 8 × 125

= 5 × 5 × 3 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5

= 3 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10

Vậy tích trên tận cùng là 5 chữ số 0.

Câu 3:

Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết nó gấp 8 lần tổng các chữ số của nó.

Xem đáp án

Gọi số đó là ab¯  (a, b ≤ 9, a  0), theo bài ta có

           ab¯ = 8 × (a + b)

10 × a + b = 8 × a + 8 × b

        2 × a = 7 × b.

Do 2 × a là số chẵn và nhỏ hơn 20 nên 7 × b cũng chẵn và nhỏ hơn 20. Ta chọn được a = 7, b = 2. Với a = b = 0 loại.

Vậy số cần tìm là 72.

Câu 5:

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số sao cho số đó chia cho 4, 5, 7 đều dư 2.

Xem đáp án

Số cần tìm chia cho 4, 5, 7 đều dư 2 nên số đó trừ đi 2 sẽ chia hết cho cả 4, 5, 7.

Số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho cả 4,5,7 là 4 × 5 × 7 = 140. Vậy số cần tìm là 140 + 2 = 142

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận