Chinh phục đề thi môn Toán vào lớp 6 có đáp án chi tiết năm 2024 (Đề 15)

  • 1055 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tính A=535+3,75+718+2,875+4,4 .

Xem đáp án

A = 5,6 + 3,75 + 7,125 + 2,875 + 4,4

    = (5,6 + 4,4) + (7,125 + 2,875) + 3,75

    = 10 + 10 + 3,75 = 23,75

Câu 2:

Có thể lập được bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số khác nhau từ các số 1; 2; 3; 4?

Xem đáp án

Chữ số hàng đơn vị của số cần tìm là 1 hoặc 3.

+ Nếu chữ số hàng đơn vị là 1 thì có 3 × 2 = 6 số thỏa mãn.

+ Nếu chữ số hàng đơn vị là 3 thì có 3 × 2 = 6 số thỏa mãn.

Vậy có 6 + 6 = 12 số thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Câu 3:

So sánh các phân số: A=2019×20202019×2020+1  và B=20202021

Xem đáp án

Để so sánh A và B, ta so sánh 1 – A với 1 – B.

Ta có 2019×20202019×2020+1=2019×2020+12019×20202019×2020+1=12019×2020+1

Ta có

1A=12019×2020+1

1B=120202021=202120202021=12021

Vì 2019 × 2020 + 1 > 2021 nên 12019×2020+1<12021  hay 1 – A < 1– B.

Suy ra A > B.

Chú ý: Khi so sánh các phân số có dạng aa+1 bb+1 , phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

Ví dụ 45>34>23>12


Câu 4:

Có tất cả bao nhiêu hình vuông trong hình vẽ dưới?

Có tất cả bao nhiêu hình vuông trong hình vẽ dưới? 		  (ảnh 1)

Xem đáp án

Số hình vuông có kích thước 1 × 1 là 12 hình.

Số hình vuông có kích thước 2 × 2 là 6 hình.

Số hình vuông có kích thước 3 × 3 là 2 hình.

Số hình vuông có trong hình vẽ là 12 + 6 + 2 = 20 (hình).

Có tất cả bao nhiêu hình vuông trong hình vẽ dưới? 		  (ảnh 2)

Câu 5:

Khi nhân một số tự nhiên với 1368 bạn An đã viết nhầm các tính riêng thẳng cột với nhau nên được kết quả là 3654. Tìm tích đúng của phép nhân đó.

Xem đáp án

Khi nhân một số tự nhiên với 1368 mà viết nhầm các tích riêng thẳng cột tức là bạn An đã nhân số chưa biết với 1 + 3 + 6 + 8 = 18

Do vậy thừa số chưa biết là 3654 : 18 = 203

Tích đúng là 203 × 1368 = 277704.

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận