Chinh phục đề thi môn Toán vào lớp 6 có đáp án chi tiết năm 2024 (Đề 7)

  • 1052 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tính giá trị biểu thức A=2912×23+3913×34+56 .

Xem đáp án

Chọn C

A=3012×23+4023×34+56A=30×2312×23+40×3423×34+56A=2013+3012+56=20+30=50


Câu 2:

Tìm số tự nhiên x biết

Xem đáp án

Chọn B

100,1 < 66 + xx¯  < 111,1

11 × 9,1 < 11 × (6 + x) < 11 × 10,1

9,1 < 6 + x < 10, 1 (cùng giảm đi 11 lần)

6 + 3,1 < 6 + x < 6 + 4,1

3,1 < x < 4,1 (cùng giảm đi 6 đơn vị)

Vậy x = 4.


Câu 3:

Một đội công nhân có 18 người dự định hoàn thành một công việc trong 25 ngày. Sau khi làm được 5 ngày thì đội bổ sung thêm 6 công nhân nữa. Hỏi đội công nhân hoàn thành công việc đó sớm hơn mấy ngày so với dự định? (Biết năng suất làm việc của các công nhân là như nhau)

Xem đáp án

Chọn D

18 người hoàn thành công việc còn lại trong thời gian là 25 – 5 = 20 (ngày)

Số công nhân cả cũ và mới là 18 + 6 = 24 (người)

24 công nhân hoàn thành công việc đó trong số ngày là 18 × 20 : 24 = 15 (ngày)

Đội công nhân đó hoàn thành sớm hơn dự định số ngày là 20 – 15 = 5 (ngày).


Câu 4:

Tổng của hai số ban đầu là 50. Khi gấp số thứ nhất lên 3,5 lần và gấp số thứ hai lên 2,5 lần thì được tổng mới là 145. Tìm hai số đó.

Xem đáp án

Chọn A

2,5 lần tổng của hai số là 50 × 2,5 = 125

Số thứ nhất là 145 – 125 = 20

Số thứ hai là 50 – 20 = 30.


Câu 5:

Chữ số tận cùng của biểu thức sau là chữ số nào?

A = 1 × 2 × 3 × ... × 2019 × 2020 - 1 × 3 × 5 × ... × 2017 × 2019

Xem đáp án

A = 1 × 2 × 3 × ... × 2019 × 2020 – 1 × 3 × 5 × ... × 2017 × 2019

Đặt B = 1 × 2 × 3 × ... × 2019 × 2020;

C = 1 × 3 × 5 × ... × 2017 × 2019

Tích B có tận cùng là chữ số 0.

Tích C có tận cùng là chữ số 5.

Vậy A tận cùng là chữ số 5.

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận