Đề kiểm tra học kì 2 chuyên đề Hóa 9 có đáp án_ đề 1

  • 1143 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Viết 3 phương trình phản ứng điều chế glucozo.

Xem đáp án

Từ saccarozo: C12H22O11 + H2H2SO4→ 2C6H12O6

Từ tinh bột: (C6H10O5)n + nH2H2SO4→ nC6H12O6

Từ xenlulozo: (C6H10O5)n + nH2H2SO4→ nC6H12O6


Câu 3:

Khi đốt cháy cùng số mol các khí: CH4, C2H4, C3H4, C4H4. Tính tỉ lệ theo thể tích của khí oxi cần dùng để đốt cháy mỗi chất (đo cùng điều kiện).

Xem đáp án

CH4 + 2O2 to→ CO2 + 2H2O

C2H4 + 3O2 to→ 2CO2 + 2H2O

C3H4 + 4O2 to→ 3CO2 + 2H2O

C4H4 + 5O2 to→ 4CO2 + 2H2O

Tỉ lệ thể tích oxi cần dùng lần lượt: 2:3:4:5.


Câu 4:

Xà phòng hóa hoàn toàn 964,2g một loại chất béo thuộc CHỦ ĐỀ (RCOO)3C3H5, cần vừa đủa 130g NaOH. Tính khối lượng muối của axit hữu cơ thu được (cho H=1, C=12, O=16, Na=23).

Xem đáp án

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH to→ C3H5(OH)3 + 3RCOONa

Xà phòng hóa hoàn toàn 964,2g một loại chất béo thuộc CHỦ ĐỀ (RCOO)3C3H5, cần vừa đủa 130g NaOH. Tính khối lượng muối của axit hữu cơ thu được (cho H=1, C=12, O=16, Na=23). (ảnh 1)

Dùng định luật bảo toàn khối lượng:

Khối lượng chất béo + khối lượng NaOH = Khối lượng C3H5(OH)3 + khối lượng muối của axit hữu cơ.

=> Khối lượng muối = 964,2 + 130 – 99,67 = 994,5 gam.


Câu 5:

Nhúng một thanh sắt vào dung dịch CuSO4 sau một thời gian lấy thanh sắt ra khổi dung dịch cân lại thấy nặng thêm 0,8g. Khối lượng dung dịch giảm so với ban đầu là bao nhiêu gam (Cu=64, Fe=56)?

Xem đáp án

Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4

Theo phương trình cứ 56 gam Fe tan vào dung dịch thì có 64 gam Cu tách ra khỏi dung dịch. Thanh Fe tăng khối lượng nên khối lượng dung dịch phải giảm đi đúng bằng khối lượng thanh Fe tăng lên.

Vậy khối lượng thanh sắt tăng 0,8 gam → khối lượng dung dịch giảm so với ban đầu 0,8 gam

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận