Đề thi Hóa 9 giữa kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 3437 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Dung dịch H2SO4tác dụng được với chất nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản ứng:

H2SO4+ 2NaOH → Na2SO4+ 2H2O


Câu 2:

Trong các oxit sau, oxit không tan trong nước là

Xem đáp án

Đáp án A

MgO không tan trong nước.

P2O5, Na2O tan tốt trong nước còn CO2tan ít trong nước.

Phương trình phản ứng:

P2O5+ 3H2O → 2H3PO4

Na2O + H2O → 2NaOH

CO2+ H2OH2CO3


Câu 3:

Oxit tác dụng được với dung dịch H2SO4

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản ứng:

CuO + H2SO4→ CuSO4+ H2O


Câu 4:

Dãy chất nào sau đây khi nhiệt phân hoàn toàn, sản phẩm thu được chỉ toàn là oxit

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản ứng:

+) 4Fe(OH)2+ O2+ 2H2O → 4Fe(OH)3

2Fe(OH)3Fe2O3+ 3H2O

+) 2Al(OH)3Al2O3+ 3H2O


Câu 5:

Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(OH)2?

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản ứng:

Ba(OH)2 + CO2→ BaCO3↓ + H2O


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

7 tháng trước

ANH TUÂN 7A PHAN

Bình luận


Bình luận