Đề thi Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án - Đề 1

  • 1890 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng cách nhau a = 1,2 mm. Màn quan sát cách hai khe một khoảng D = 1,5m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng có 0,40μm ≤ λ ≤ 0,76μm. Số tia đơn sắc cho vân tối tại điểm M cách vân trắng chính giữa 4,5 mm là:

Xem đáp án

Đáp án A.

Vị trí vân tối cho bởi biểu thức:

x=k+12λDa,k=0,±1,±2,...λ=axD.22k+1=1,2.10-3.4,5.10-31,5.22k+1=7,2.10-62k+1(m)=7,22k+1μm0,4μmλ=7,22k+1μm

⇒ 4,25 ≤ k ≤ 8,5 ⇒ k = {5; 6; 7; 8} ⇒ Có 4 ánh sáng đơn sắc thoả mãn đề bài


Câu 2:

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến có điện dung C thay đổi trong phạm vi từ 10 pF đến 640 pF. Khi điều chỉnh điện dung C đến giá trị 40 pF thì máy thu được sóng có bước sóng 20 m. Dải sóng mà máy thu thu được có bước sóng:

Xem đáp án

Đáp án B.

Khi cho lần lượt C = C0 = 40 pF, C = C1 = 10 pF và C = C2 = 640 pF thì thu được sóng điện từ có bước sóng tương ứng là:

λ0=vf0=v12πLC0=v.2π.LC0λ1=vf1=v12πLC1=v.2π.LC1λ2=vf2=v12πLC2=v.2π.LC2

Với v là vận tốc truyền sóng điện từ. Từ đó ta thấy:

λ1λ0=c1c0;λ2λ0=c2c0λ1=λ0c1c0=20.1040=10 (m)λ2=λ0c2c0=20.64040=80 (m)


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của tia Rơnghen là không đúng? Tia Rơnghen

Xem đáp án

Đáp án C.

Câu này không đúng vì tia Rơnghen không thể đi qua lớp chì dày vài xentimet (cm).


Câu 4:

Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do với chu kì riêng là T thì

Xem đáp án

Đáp án B.

Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2.


Câu 5:

Kết luận nào về bản chất của tia phóng xạ dưới đây là không đúng?

Xem đáp án

Đáp án A.

Tia α, β, γ đều có chung bản chất sóng điện từ.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận