Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 9 Chủ đề 1: Bài tập lý thuyết về dẫn xuất Hidrocacbon, Polime có đáp án

  • 488 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Có 3 ống nghiệm: Ống 1 đựng rượu etylic, ống 2 đựng rượu 96 độ, ống 3 đựng nước. Cho Na dư vào các ống nghiệm trên, viết các PTPU hóa học.

Xem đáp án

Hướng dẫn:

- Ống 1: 2CH3CH2OH + 2Na → 2CH3CH2ONa + H2

- Ống 2: 2H2O + 2Na → 2NaOH + H2

        2CH3CH2OH + 2Na → 2CH3CH2ONa + H2

- Ống 3: 2H2O + 2Na → 2NaOH + H2


Câu 2:

So sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần, cấu tạo phân tử của axit aminoaxetic (H2N – R – COOH) với axit axetic.

Xem đáp án

Hướng dẫn:

- Về thành phần nguyên tố:

    + Giống nhau: Đều chứa C, H, O

    + Khác nhau: Trong phân tử axit aminoaxetic ngoài 3 nguyên tố trên còn có nguyên tố N

- Về cấu tạo phân tử:

    + Giống nhau: Đều có nhóm –COOH

    + Khác nhau: Axit aminoaxetic còn có nhóm –NH2


Câu 3:

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Glucozo không thuộc loại :

Xem đáp án
Chọn đáp án D

Câu 5:

Dựa vào tính chất nào để kết luận tinh bột và xenlulozơ là những polime thiên nhiên có công thức (C6H10O5)n

Xem đáp án

Chọn đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận