Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 9 Chủ đề 5: Bài toán đốt cháy Hidrocacbon có đáp án

  • 636 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Khi đốt hoàn toàn 3 gam một hợp chất hữu cơ A thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O

a) Trong A có chứa những nguyên tố nào?

b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Xác định công thức phân tử của A?

c) A có làm mất màu dung dịch brom không?

Xem đáp án

a)

→ mO = 3 – (mC + mH) = 3 – 2,4 – 0,6 = 0

→ A chỉ chứa 2 nguyên tố C và H

b)

nC : nH = 0,2 : 0,6 = 1 : 3

→ Công thức đơn giản nhất của A: (CH3)n

MA < 40 → 15n < 40 → n < 2,67 → n chỉ có thể là 1 hoặc 2

TH 1: n = 1 → Công thức phân tử của A là CH3 ( Loại)

TH 2: n = 2 → Công thức phân tử của A là C2H6 ( thỏa mãn)

c) C2H6 không làm mất màu dung dịch brom


Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp A gồm 2 hidrocacbon no thu được 9,45g H2O. Cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu?

Xem đáp án

nH2O = 9,45/18 = 0,525 mol

nA = nH2O – nCO2  nCO2 = nH2O – nA =0,525-0,15 = 0,375 mol

nCaCO3 = nCO2 = 0,375 mol

mCaCO3 = 0,375.100 = 37,5g


Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn 1,68 g một hiđrocacbon X có M = 84 đvc cho ta 5,28g CO2. Số nguyên tử C trong phân tử X là:

Xem đáp án
Chọn đáp án C.

nX = 1,68/84 = 0,02 mol

nCO2 = 5,28/44 = 0,12 mol nC = 0,12 mol

Gọi x là số nguyên tử C trong phân tử X, ta có:

x = nC/nX = 0,12/0,02 = 6 (nguyên tử C)


Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hidrocacbon Y và khí CO thu được số mol CO2 bằng số mol nước. Y là:

Xem đáp án
Chọn đáp án A.

Đốt cháy CxHy và CO thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

Gọi số mol của CxHy và CO lần lượt là a và b.

Theo định luật bảo toàn nguyên tố ta có:

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hidrocacbon Y và khí CO thu được số mol CO2 bằng số mol (ảnh 1)

Vậy khi đốt cháy hidrocacbon CxHy có nCO2< nH2O.

Vậy hợp chất hidrocacbon là ankan, suy ra CTTQ là CnH2n+2.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận