Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 16 (có đáp án) Tính chất hóa học của kim loại (phần 2)

  • 1426 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đốt nhôm trong bình khí Clo. Sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn trong bình tăng 7,1g. Khối lượng nhôm đã tham gia phản ứng là

Xem đáp án

Đáp án B

2Al + 3Cl2 to 2AlCl3

Dễ thấy m chất rắn tăng = mCl2 = 7,1g

 nCl2 = 0,1 mol

nAl23. nCl2 = 1/15 mol

 mAl = nAl. MAl = 115. 27 = 1,8g


Câu 3:

Cho các phương trình phản ứng


 

Xem đáp án


Câu 4:

Có các phản ứng sau:

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận