Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 16 (có đáp án) Tính chất hóa học của kim loại (phần 2)

  • 2290 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đốt nhôm trong bình khí Clo. Sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn trong bình tăng 7,1g. Khối lượng nhôm đã tham gia phản ứng là

Xem đáp án

Đáp án B

2Al + 3Cl2 to 2AlCl3

Dễ thấy m chất rắn tăng = mCl2 = 7,1g

 nCl2 = 0,1 mol

nAl23. nCl2 = 1/15 mol

 mAl = nAl. MAl = 115. 27 = 1,8g


Câu 3:

Cho các phương trình phản ứng

Cho các phương trình phản ứng 2Cu + X + nhiệt độ tạo thành 2CuO  2K+Y= 2KCl   Fe+Z= FeCl2+ H2 (ảnh 1)

 

Xem đáp án


Câu 4:

Có các phản ứng sau:

Có các phản ứng sau:  a. HCl + (A) → MgCl2 + H2 b. AgNO3 + (B) → Cu(NO3)2 + Ag S+ (C)= K2S (ảnh 1)

Xem đáp án

Có các phản ứng sau:  a. HCl + (A) → MgCl2 + H2 b. AgNO3 + (B) → Cu(NO3)2 + Ag S+ (C)= K2S (ảnh 2)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận