Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 28 (có đáp án): Các oxit của cacbon

  • 1938 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Phản ứng nào sau đây là sai

Xem đáp án

Đáp án D

CO chỉ khử được oxit của những kim loại đứng sau nhôm trong dãy hoạt động hóa học để tạo thành kim loại.


Câu 4:

Quá trình nào sau đây làm giảm CO2 trong khí quyển

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Cho 1 mol Ba(OH)2 phản ứng với 1 mol CO2. Muối tạo thành là

Xem đáp án

Cho 1 mol Ba(OH)2 phản ứng với 1 mol CO2. Muối tạo thành là  A.  BaCO3  B. Ba(HCO)3  C. BaCO3 và Ba(HCO3)2 (ảnh 1)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận