Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 8 (có đáp án): Một số bazơ quan trọng

  • 1983 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Nhóm các dung dịch có pH > 7 là

Xem đáp án

Nhóm các dung dịch có pH > 7 là HCl, NaOH   B. H2SO4, HNO3  C. NaOH, Ca(OH)2  D. BaCL2,NaNO3 (ảnh 1)


Câu 3:

Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H2SO4 1M thì dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ

Xem đáp án

Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H2SO4  1M thì dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ (ảnh 1)


Câu 4:

Dung dịch NaOH phản ứng với tất cả các chất trong dãy

Xem đáp án

Đáp án B

Loại A do chỉ có HNO3 phản ứng với NaOH;

Loại C do KNO3 không phản với NaOH;

Loại D do MgO; BaCl2 không phản ứng với NaOH.


Câu 5:

Dung dịch Ca(OH)2 phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận