Trắc nghiệm Mẫu nguyên tử Bo có đáp án (Vận dụng)

  • 887 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hidro, bán kính quỹ đạo dừng K là r0. Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng O về quỹ đạo dừng M thì bán kính quỹ đạo giảm

Xem đáp án

Đáp án C

Quỹ đạo O có n = 5; quỹ đạo M có n = 3.

Bán kính quỹ đạo dừng M và O là:

rM=r032=r09;rO=r052=r025

Vậy khi chuyển từ quỹ đạo O về M thì bán kính quỹ đạo giảm


Câu 5:

Hai vạch đầu tiên của dãy Laiman trong quang phổ hidro có tần số f21 và f31. Từ hai tần số đó người ta tính được tần số đầu tiên  trong dãy Banme là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

E3E1=hf31;E2E1=hf21;

E3E2=hf32=hf31hf21f32=f31f21


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận