Dạng 5. Tính các giá trị lượng giác của một góc lượng giác

  • 928 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Khẳng định D sai vì cot 0° không xác định.


Câu 2:

Cho sin α = 13, cos α = 23. Giá trị của tan α là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có: tan α = sinαcos α = 12.


Câu 3:

Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Áp dụng công thức góc bù nhau ta có: sin 135° = sin (180° – 45°)  = sin 45°.


Câu 4:

Cho sin α = 35 và 0° < α < 90°. Giá trị của cos α là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có: sin2 α + cos2 α = 1 cos2 α = 1 – sin2 α.

cos α = ±1sin2α = ±1352=  ±45.

Vì 0° < α < 90° nên cos α > 0.

Vậy cosα=45.


Câu 5:

Số thích hợp để điền vào chỗ trống sin (135°) = … là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta có: sin (– 135°) = sin (45° – 180°) = – sin 45° = 22.

Vậy số thích hợp điền vào chỗ trống là 22


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận