Dạng 1: Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian có đáp án

  • 89 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Hai đường thẳng đồng phẳng thì có thể

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hai đường thẳng cùng nằm trên một mặt phẳng thì có thể trùng nhau, cắt nhau hoặc song song với nhau.


Câu 2:

Khẳng định sai trong các khẳng định sau là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hai đường thẳng không có điểm chung thì có thể song song với nhau (nếu chúng đồng phẳng) hoặc chéo nhau (khi chúng không đồng phẳng). Vy đáp án đúng là B.


Câu 3:

Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung và đồng phẳng. Nếu chúng không có điểm chung và không đồng phẳng thì chúng chéo nhau. Vậy đáp án đúng là C.


Câu 4:

Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng có thể trùng nhau hoặc song song với nhau.

Vậy đáp án đúng là D.


Câu 5:

Điểm phân biệt giữa hai đường thẳng song song và hai đường thẳng chéo nhau là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hai đường thẳng song song và hai đường thẳng chéo nhau đều không có điểm chung giữa hai đường thẳng.

Nhưng hai đường thẳng song song thì đồng phẳng với nhau, còn hai đường thẳng chéo nhau thì không đồng phẳng với nhau.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận