Dạng 1: Phương trình mũ có đáp án

  • 225 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Phương trình 4x = 2 có nghiệm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

4x = 2 Û x = log42 Û x=12.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất x=12  .


Câu 2:

Phương trình 71x=10  có nghiệm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

71x=10Û 1x = log710 Û x = log107 = log7.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất x = log7.


Câu 3:

Phương trình 4x2=416x  có nghiệm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đưa vế phải về cơ số 4, ta có 416x=412x  .

Từ đó phương trình trở thành 4x-2 = 41-2x x – 2 = 1 – 2x x = 1.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất x = 1.


Câu 4:

Tập nghiệm của phương trình 2x2x+4=16  là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Û x2 – x + 4 = log216 Û x2 – x + 4 = 4.

Tức x2 – x = 0 x = 0 hoặc x = 1.

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là S = {0; 1}.


Câu 5:

Số nghiệm của phương trình 3x2+5x6=1  là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: B

3x2+5x6=1Û x2 + 5x – 6 = log31 Û x2 + 5x – 6 = 0.

(x – 1)(x + 6) = 0

x = 1 hoặc x = – 6.

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận