Dạng 2: Trung vị, tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm và ý nghĩa có đáp án

  • 120 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Số a thoả mãn có 25% giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn a và 75% giá trị trong mẫu số liệu lớn hơn a là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho các tứ phân vị của mẫu số liệu gốc, chúng chia mẫu số liệu thành 4 phần, mỗi phần chứa 25% giá trị.

Vậy có 25% giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn tứ phân vị thứ nhất Q1 và 75% giá trị trong mẫu số liệu lớn hơn Q1.


Câu 2:

Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)

[0; 20)

[20; 40)

[40; 60)

[60; 80)

[80; 100)

Số học sinh

5

9

12

10

6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: n = 42.

Nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là Q1 = x11.

Mà x11 Î [20; 40).

Vậy nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là nhóm [20; 40).


Câu 3:

Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu

[5; 7)

[7; 9)

[9; 11)

[11; 13)

[13; 15)

Số ngày

2

7

7

3

1

Trung vị của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Goi x1, x2, ¼, x20 là doanh thu bán hàng trong 20 ngày xếp theo thứ tự không giảm.

Khi đó: x1, x2 Î [5; 7); x3, …, x9 Î [7; 9); x9, …, x16 Î [9; 11); x17, …, x19 Î [11; 13); x20 Î [13; 15).

Ta có  n2=10 nên trung vị của mẫu số liệu thuộc nhóm [9; 11).


Câu 4:

Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu

[5; 7)

[7; 9)

[9; 11)

[11; 13)

[13; 15)

Số ngày

2

7

7

3

1

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gần nhất với giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Gi x1, x2, ¼, x20 là doanh thu bán hàng trong 20 ngày xếp theo thứ tự không giảm.

Khi đó: x1, x2 Î [5; 7); x3, …, x9 Î [7; 9); x9, …, x16 Î [9; 11); x17, …, x19 Î [11; 13); x20 Î [13; 15).

Ta có  n4=5 nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu thuộc nhóm [7; 9).

n = 20, nm = 7, C = 2, um = 7, um+1 = 9.

Vậy tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là:

 Q1=7+20427977,868.

Câu 5:

Lương tháng của một số nhân viên một văn phòng được ghi lại như sau (đơn vị: triệu đồng):

Lương tháng (triệu đồng)

[6; 8)

[8; 10)

[10; 12)

[12; 14)

Số nhân viên

3

6

8

7

Tứ phân vị của dãy số liệu trên

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Gi x1, x2, ¼, x24 lần lượt là số nhân viên theo thứ tự không giảm.

Do x1, …, x3 Î [6; 8); x4, …, x9 Î [8; 10); x10, …, x17 Î [10; 12); x18, …, x24 Î [12; 14).

Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu là  12x12+x13 thuộc nhóm [10; 12) nên tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu là Q2=10+2423+681210=10,75  .

Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu là  12x6+x7 thuộc nhóm [8; 10) nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là  Q1=8+24436108=9.

Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu là  12x18+x19 thuộc nhóm [12; 14) nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là  Q3=12+3.2443+6+87141212,3.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận