Trắc nghiệm Toán 7 Bài 5. Phép chia đa thức một biến có đáp án

  • 513 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Với a ≠ 0, b ≠ 0; m, n N; m ≥ n; kết quả của phép tính (axm) : (bxn) bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Với a ≠ 0, b ≠ 0; m, n N; m ≥ n, ta có:

(axm) : (bxn) = ab. (xm : xn) = ab. xm – n

Vậy ta chọn phương án A.


Câu 2:

Tính (12x4) : (3x2)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: (12x4) : (3x2)

= (12 : 3). (x4 : x2)

= 4x4 – 2

= 4x2.

Vậy (12x4) : (3x2) = 4x2.


Câu 3:

Kết quả của phép tính 12xm+23:32xn+21 (với m, n ℕ) là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có:

12xm+23:32xn+21
=12:32.xm+23:xn+21
=12.23.xm+23n21
=13.xmn+2

Vậy ta chọn phương án A.


Câu 4:

Kết quả của phép tính (18x6 + 6x4 – 3x2) : (3x2) là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: (18x6 + 6x4 – 3x2) : (3x2)

= (18x6) : (3x2) + (6x4) : (3x2) – (3x2) : (3x2)

= (18 : 3). (x6 : x2) + (6 : 3). (x4 : x2) – (3 : 3). (x2 : x2)

= 6x4 + 2x21.

Vậy (18x6 + 6x4 – 3x2) : (3x2) = 6x4 + 2x21.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 5:

Kết quả của phép chia 0,5x5 + 3,2x3 – 2x2 cho 0,25xn, với n = 2.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thay n = 2 vào 0,25xn ta được biểu thức 0,25x2.

Khi đó

(0,5x5 + 3,2x3 – 2x2) : (0,25x2)

= (0,5x5) : (0,25x2) + (3,2x3) : (0,25x2) – (2x2) : (0,25x2)

= (0,5 : 0,25). (x5 : x2) + (3,2 : 0,25). (x3 : x2) – (2 : 0,25). (x2 : x2)

= 2x3 + 12,8x – 8

Vậy (0,5x5 + 3,2x3 – 2x2) : (0,25xn) = 2x3 + 12,8x – 8 với n = 2.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận