Trắc nghiệm Toán 7 Bài 8. Đường vuông góc và đường xiên có đáp án

  • 511 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho hình bên.

Media VietJack

Độ dài đoạn thẳng nào ngắn nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đoạn thẳng AB là đường vuông góc kẻ từ O đến đường thẳng BC.

Các đoạn thẳng AD, AE, AC là đường xiên kẻ từ A đến đường thẳng BC.

Do đó đoạn AB ngắn nhất.

Vậy ta chọn đáp án A


Câu 2:

Trong hình bên có bao nhiêu đường xiên kẻ từ các điểm M, P, Q đến đường thẳng NT?

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các đường thẳng không vuông góc với NT đều là đường xiên từ các điểm không thuộc đường thẳng NT đến đường thẳng NT.

Các đoạn thẳng MN, MT là các đường xiên kẻ từ điểm M đến đường thẳng NT.

Đoạn thẳng PT là đường xiên kẻ từ điểm P đến đường thẳng NT.

Đoạn thẳng QS là đường xiên kẻ từ điểm Q đến đường thẳng NT.

Do đó có 4 đường xiên kẻ từ các điểm M, P, Q đến đường thẳng NT.

Vậy ta chọn đáp án C.


Câu 3:

Cho ∆ABC có AD là đường cao như hình bên.

Media VietJack

Trong ba cạnh AB, AD, AC, cạnh nào ngắn nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có đoạn thẳng AD là đường vuông góc kẻ từ điểm A đến đường thẳng BC; các đoạn thẳng AB, AC là các đường xiên kẻ từ điểm A đến đường thẳng BC.

Do đó đoạn thẳng AD ngắn nhất.

Vậy ta chọn đáp án A.


Câu 4:

Cho ∆ABC vuông tại A. Kẻ AH ⊥ BC (H ∈ BC). Có bao nhiêu đường vuông góc kẻ từ các điểm A, B, C đến các đường thẳng có trong hình bên?

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta xét điểm A:

Đoạn thẳng AH là đường vuông góc kẻ từ điểm A đến đường thẳng BC.

Do đó có 1 đường vuông góc kẻ từ điểm A trong hình trên   (1).

Ta xét điểm B:

+) Đoạn thẳng BA là đường vuông góc kẻ từ điểm B đến đường thẳng AC.

+) Đoạn thẳng BH là đường vuông góc kẻ từ điểm B đến đường thẳng AH.

Do đó có 2 đường vuông góc kẻ từ điểm B trong hình trên   (2).

Ta xét điểm C:

+) Đoạn thẳng CA là đường vuông góc kẻ từ điểm C đến đường thẳng AB.

+) Đoạn thẳng CH là đường vuông góc kẻ từ điểm C đến đường thẳng AH.

Do đó có 2 đường vuông góc kẻ từ điểm C trong hình trên   (3).

Từ (1), (2), (3), ta được 5 đường vuông góc thỏa yêu cầu bài toán.

Vậy ta chọn đáp án C.


Câu 5:

Cho ∆ABC vuông tại B. Trên đường thẳng BC lấy điểm I, J, K sao cho AI < AJ < AK. Hỏi B là hình chiếu của các điểm nào lên đường thẳng AB?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Media VietJack

Trong hình trên, ta thấy CB ⊥ AB (∆ABC vuông tại B).

Do đó B là hình chiếu của C lên đường thẳng AB.

Ta có I, J, K đều thuộc đường thẳng BC.

Mà BC ⊥ AB.

Do đó IB ⊥ AB hay JB ⊥ AB hay KB ⊥ AB.

Suy ra B là hình chiếu của I, J, K lên đường thẳng AB.

Khi đó ta có B là hình chiếu của các điểm I, J, K, C lên đường thẳng AB.

Vậy ta chọn đáp án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận