Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài 9. Đường trung trực của một đoạn thẳng (Nhận biết) có đáp án

  • 690 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của đoạn thẳng ấy.

Ví dụ: Đường thẳng d vuông góc với đoạn AB tại M và M là trung điểm của AB. Khi đó d được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

Phát biểu nào dưới đây đúng?  A. Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường  (ảnh 1)

Câu 2:

Cho hình vẽ dưới đây.

Cho hình vẽ dưới đây.   Khẳng định đúng là A. h là đường trung trực của đoạn thẳng MN;  (ảnh 1)

Khẳng định đúng là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Đường thẳng h vuông góc vuông góc với đoạn thẳng MN tại trung điểm của MN nên h là đường trung trực của đoạn thẳng MN là khẳng định đúng.

Đường thẳng b không là đường trung trực của đoạn thẳng AB vì không đi qua trung điểm của AB.

Đường thẳng d không là đường trung trực của đoạn thẳng EF vì không vuông góc với EF.

Đường thẳng f không là đường trung trực của đoạn thẳng IJ vì không đi qua trung điểm của IJ.


Câu 3:

Cho điểm D nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB. Khẳng định đúng là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai mút của đoạn thẳng đó.

Đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB và D ∈ d.

Khi đó DA = DB.

Cho điểm D nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB. Khẳng định đúng là (ảnh 1)

Câu 4:

Khẳng định nào dưới đây đúng nhất?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Điểm cách đều hai mút của đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó.


Câu 5:

Cho đoạn thẳng AB. Lấy hai điểm M, N nằm về hai phía khác nhau so với đoạn thẳng AB sao cho MA = MB; NA = NB. Khẳng định đúng là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Cho đoạn thẳng AB. Lấy hai điểm M, N nằm về hai phía khác nhau so với đoạn thẳng (ảnh 1)

MA = MB nên M thuộc đường trung trực của AB.

NA = NB nên N thuộc đường trung trực của AB.

Do đó MN là đường trung trực của AB.

Suy ra MN vuông góc với AB tại trung điểm của AB.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận