Trắc nghiệm Toán 7 CTST Bài 3. Phép cộng và phép trừ đa thức một biến có đáp án (Nhận biết)

  • 762 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Bài toán: “Cho A(x) = 2x2 – 5x và B(x) = – 3x2 – x3. Tìm A(x) + B(x)”.

Bạn An giải như sau:

   A(x) + B(x)

= (2x2 – 5x) + (– 3x2 – x3)

= 2x2 – 5x – 3x2 – x3

= – x3 + (2x2 – 3x2) – 5x

= – x3 – x2 – 5x

Bạn Bình giải như sau:

   A(x) + B(x)

= (2x2 – 5x) + (– 3x2 – x3)

= 2x2 – 5x – 3x2 – x3

= – x3 – (2x2 – 3x2) – 5x

= – x3 – x2 – 5x

Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có:

    A(x) + B(x)

= (2x2 – 5x) + (– 3x2 – x3)

= 2x2 – 5x – 3x2 – x3

= – x3 + (2x2 – 3x2) – 5x

= – x3 – x2 – 5x

Do đó bạn An giải đúng, bạn Bình giải sai.

Vậy ta chọn phương án A.


Câu 2:

Cho phép cộng đa thức được thực hiện như sau:

\[\begin{array}{l} + \begin{array}{*{20}{c}}\begin{array}{l}2{x^2}--5x + 9\\{\rm{ }}{x^2}--2x - 5\end{array}\hline\end{array}\\{\rm{   3}}{x^2}--7x + {\rm{a}}\end{array}\]

Giá trị của a là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ta thực hiện phép cộng đa thức theo cột dọc như sau:

\[\begin{array}{l} + \begin{array}{*{20}{c}}\begin{array}{l}2{x^2}--5x + 9\\{\rm{ }}{x^2}--2x - 5\end{array}\hline\end{array}\\{\rm{   3}}{x^2}--7x + 4\end{array}\]

Do đó a = 4

Vậy ta chọn phương án D.


Câu 3:

Cho phép cộng đa thức theo hàng ngang như sau:

(x3 – x + 2) + (ax3 – 12)

= x3 – x + 2 + ax3 – 12

= (x3 + ax3) – x + (2 – 12)

= 4x3 – x – 10

Giá trị của a là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta có:

(x3 – x + 2) + (ax3 – 12)

= x3 – x + 2 + ax3 – 12

= (x3 + ax3) – x + (2 – 12)

= (1 + a)x3 – x – 10

Suy ra 1 + a = 4

Do đó a = 4 – 1 = 3.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 4:

Cho các đa thức sau:

A(x) = x2 – x + 9 và B(x) = 4x2 – 2.

Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có thực hiện phép trừ đa thức theo hàng dọc như sau:

\[\begin{array}{l} - \,\,\,\,\begin{array}{*{20}{c}}\begin{array}{l}{\rm{ }}{x^2}--x + 9\\{\rm{4}}{x^2}{\rm{      }} - 2\end{array}\hline\end{array}\\{\rm{ }}--{\rm{3}}{x^2}--x + 11\end{array}\]

Vậy ta chọn phương án A.


Câu 5:

Cho phép trừ đa thức được thực hiện như sau:

   (2x3 + 7) − 2(‒3x3 – 8)

= 2x3 + 7 + 6x3 + 16

= (2x3 + 6x3) + (7 + 16)

= mx3 + n

Tổng của m và n là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ta thực hiện phép trừ đa thức như sau:

   (2x3 + 7) − 2(‒3x3 – 8)

= 2x3 + 7 + 6x3 + 16

= (2x3 + 6x3) + (7 + 16)

= 8x3 + 23

Suy ra m = 8 và n = 23.

Khi đó m + n = 8 + 23 = 31.

Vậy ta chọn phương án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận