Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài toán liên quan đến cắt ghép lò xo có đáp án

  • 1462 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Một con lắc lò xo gồm lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A. Đúng lúc con lắc đi qua vị trí động năng bằng n lần thế năng thì ta tiến hành cố định lò xo tại điểm M sao cho hệ dao động mới với lò xo có chiều dài l'=lm. Xác định tỉ số giữa biên độ dao động mới và biên độ dao động cũ A'A

Xem đáp án

Chọn A

Tại thời điểm cố định lò xo ta có Ed=nEtEd+Et=EEt=En+1Ed=nEn+1

+ Vì thế năng đàn hồi của lò xo phân bố đều trên mỗi đơn vị chiều dài, do vậy thế năng của hệ dao động mới là E't=Etm=Emn+1

+ Cơ năng của hệ dao động mới: E'=E't+E'd=Emn+1+nEn+1=12k'A'2

Trong đó k′ = mk là độ cứng của phần lò xo tham gia vào dao động của vật lúc sau.

→ Biến đổi toán học ta thu được tỉ số A'A=mn+12mn+1


Câu 5:

Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng 40 N/m và vật nặng khối lượng m = 400 g. Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn 8 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hoà, sau khi thả vật 7π30s thì giữ đột ngột điểm chính giữa của lò xo khi đó. Biên độ dao động của vật sau khi giữ lò xo là

Xem đáp án

Chọn C

Tần số góc của dao động ω=km=400,4=10 rad/s → T = 0,2π s

+ Tại thời điểm ban đầu vật đang ở vị trí biên, sau khoảng thời gian Δt=T+T6=7π30 s vật đến vị trí có li độ bằng một nửa biên độ Ed=0,75EEt=0,25E

+ Giữ điểm chính giữa của lò xo, một nửa thế năng đàn hồi của lò xo sẽ mất đi theo phần chiều dài của lò xo không tham gia dao động → cơ năng của hệ dao động lúc sau sẽ là E = Ed + 0,5Et = 0,875E.

+ Với k′ = 2k, ta có 12k'A'2=0,87512kA2A'=A0,8752=80,8752=27cm


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Huệ Nguyễn

Bình luận


Bình luận