30 câu trắc nghiệm Mẫu nguyên tử Bo cực hay, có đáp án

  • 1822 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mẫu nguyên tử của Bo khác mẫu nguyên tử của Rơ-dơ-fo ở điểm nào?

Xem đáp án

- Mẫu nguyên tử của Bo khác mẫu nguyên tử của Rơ-dơ-fo ở điểm nguyên tử chỉ tồn tại những trạng thái có năng lượng xác định.


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng theo các tiên đề Bo.

Xem đáp án

* Hai tiêu đề của Bo:

- Tiên đề về trạng thái dừng:

   + Nguyên tử chỉ tồn tại trong những trạng thái có năng lượng xác định gọi là trạng thái dừng.

   + Các trạng thái dừng được kí hiệu: K, L, M, ...

   + Ở trạng thái dừng, nguyên tử không hấp thụ hoặc bức xạ, electron chuyển động quanh hạt nhân theo quĩ đạo dừng bán kính rn = n2.r0, n là số nguyên và r0 = 5,3.10-11m gọi là bán kính Bo.

- Tiên đề về hấp thụ và bức xạ năng lượng của nguyên tử:

   + Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En sang trạng thái dừng có năng lượng Em nhỏ hơn thì nó bức xạ một photon có tần số sao cho: En – Em = hf

   + Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng Em mà hấp thụ được một phôtôn có năng lượng h.f đúng bằng hiệu En – Em thì nó chuyển sang trạng thái dừng có năng lượng En lớn hơn.


Câu 3:

Chỉ ra nhận xét sai khi nói về trạng thái dừng của nguyên tử.

Xem đáp án

- Nguyên tử nếu hấp thụ photon cũng chuyển trạng thái dừng.


Câu 4:

Nguyên tử hiđrô ở trạng tháy cơ bản được kích thích và chuyển lên trạng thái có bán kính quỹ đạo tăng lên 16 lần. Số bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra là

Xem đáp án

- Khi được kích thích, nguyên tử ở mức năng lượng ứng với n = 4 nên có 6 cách chuyển mức năng lượng ứng với 6 vạch.


Câu 5:

Nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản. Để chuyển lên trạng thái kích thích với mức năng lượng E2 nó có thể hấp thụ tối đa số photon là

Xem đáp án

- Nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản. Để chuyển lên trạng thái kích thích với mức năng lượng E2 nó có thể hấp thụ tối đa 1 photon.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận