Bài tập dẫn xuất của amin và amino axit có đáp án

  • 2036 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Số đồng phân amino axit có CTPT C3H7O2N là

Xem đáp án

C3H7NO2 có CTTQ là CnH2n+1NO2 → là amino axit no, mạch hở, có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH là

NH2  CH2  CH2  COOH

CH3  CH(NH2)  COOH

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

C3H7NO2 có bao nhiêu đồng phân?

Xem đáp án

C3H7NO2 có CTTQ là CnH2n+1NO2 → có thể là các chất sau

+ Amino axit no, đơn, mạch hở có 1 nhóm COOH và 1 nhóm NH2

NH2  CH2  CH2  COOHCH3  CHNH2  COOH

+ Este của amino axit no, đơn, mạch hở có 1 nhóm COOH và 1 nhóm NH2

NH2  CH2 COOCH3

+ Muối amoni hoặc muối amin của axit không no có 1 nối đôi

C2H3COONH4 CH2 = CH  COOHHCOONH3CH = CH2

+ Hợp chất nitro RNO2

CH3  CH2  CH2  NO2CH32CH  NO2

→ có tất cả 7 đồng phân

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Ứng với công thức phân tử C2H7O2N có bao nhiêu chất vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl?

Xem đáp án

Chất vừa phản ứng với NaOH và HCl; lại có số H > 2C + 3 (loại amino axit và este của amino axit)

=> chất này là muối của amoni hoặc amin

=> CTCT thỏa mãn là: CH3COONH4 ; HCOONH3CH3

=> Có 2 CTCT thỏa mãn

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Trong số các chất đã được học, số chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C3H7O2N vừa có khả năng tác dụng với dung dịch NaOH, vừa có khả năng tác dụng với dung dịch HCl là

Xem đáp án

Trong số các chất đã được học, chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C3H7O2N vừa có khả năng tác dụng với dung dịch NaOH, vừa có khả năng tác dụng với dung dịch HCl là:

1 CH3CH(NH2)COOH (axit α-aminopropionic)            

2 CH2(NH2)CH2COOH (axit ε-aminopropionic)  

3 CH2(NH2)COOCH3 (metyl aminoaxetat)

4 CH2=CHCOONH4 (amoni acrylat)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng công thức phân tử là C3H7O2N, đều là chất rắn ở điều kiện thường. Chất X phản ứng với dung dịch NaOH giải phóng khí, chất Y tham gia phản ứng trùng ngưng. Các chất X, Y lần lượt là

Xem đáp án

CTPT có dạng CnH2n+1O2N

X + NaOH tạo khí => X là muối hữu cơ của amin khí hoặc amoni

=>X là CH2=CHCOONH4.

Y phản ứng trùng ngưng => Y phải có 2 nhóm chức phản ứng => Y là amino axit

=> Chỉ có cặp amoni acrylat và axit 2-aminopropionic thỏa mãn

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận