Bài tập đồng phân và tính chất vật lý của amin có đáp án

  • 1716 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Etylmetylamin và propylamin là hai

Xem đáp án

Etylmetylamin : C2H5NHCH3

Propylamin : CH3CH2CH2NH2

Hai amin này có cùng công thức phân tử → là đồng phân của nhau.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Etylmetylamin và metylamin là hai

Xem đáp án

Etylmetylamin : C2H5NHCH3

Metylamin : CH3NH2

Hai amin này khác công thức phân tử, đều là hợp chất của N và có tính bazơ→ là đồng đẳng của nhau.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

A và C đúng (xem lại phần lí thuyết amin)

B sai vì bậc của amin được tính bằng số nguyên tử H trong phân tử NH3 được thay thế bằng gốc hiđro cacbon.

D đúng vì bắt đầu từ C2H7N có đồng phân vị trí nhóm chức.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là:

Xem đáp án

C4H11N có a = π +v = 0

Các đồng phân bậc I của phân tử C4H11N là

CCCCNH2CCCNH2CCH32CCNH2CH32CNH2C

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận