Bài tập hỗn hợp este cực hay có lời giải

  • 2987 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvc. X1 có khả năng phản ứng với : Na; NaOH; Na2CO3 . X2 phản ứng với NaOH đun nóng nhưng không phản ứng với Na. Công thức cấu tạo của X1 và X2 lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án: D

X1 và X2 đều có khối lượng phân tử = 60 đvc

=> X1 và X2 có cùng CTPT: C2H4O2.

+ X1 có khả năng phản ứng với Na; NaOH; Na2CO3 => X1 là axit => CT: CH3COOH.

+ X2 phản ứng với NaOH đun nóng mà không phản ứng với Na => X2 là este => CTCT: HCOOCH3.


Câu 3:

Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,7 gam N2 ( đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X, Y là:

Xem đáp án

Đáp án: B

nN2 = 0,714.2  = 0,025 mol => nx = 0,025

=> Mx = 1,850,025  = 74

=> X và Y có cùng CTPT là C3H6O2

<=> HCOOC2H5 và CH3COOCH3


Câu 4:

Cho 35,2 gam hỗn hợp gồm 2 este no, đơn chức, mạch hở là đồng phân của nhau có tỉ khối hơi đối với H2 bằng 44 tác dụng với 2 lít dung dịch NaOH 0,4 M, rồi cô cạn dung dịch vừa thu được, ta được 44,6 gam chất rắn B. Công thức của 2 este là:

Xem đáp án

Đáp án: C

Este có tỉ khối với H2 là 44

=> Meste = 88 (C4H8O2).

C4H8O2 + NaOH → CmH2m +1COONa + CnH2n+1OH,

        với m + n = 4.

nC4H8O2 = 35,288 = 0,4 mol => NaOH dư

 => B gồm muối và NaOH dư.

mB = m muối + m NaOH dư

=> m muối = 44,6 – 0,4.40 = 28,6 (g)

=> M¯muoi = 7,15 => hai muối là HCOONa và CH3COONa 

=> Este là HCOOC3H7 và CH3COOC2H5


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận