Bài tập hỗn hợp este cực hay có lời giải

  • 5042 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X1 có khả năng phản ứng với: Na; NaOH; Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH đun nóng nhưng không phản ứng với Na. Công thức cấu tạo của X1 và X2 lần lượt là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

X1 và X2 đều có khối lượng phân tử = 60 đvC

⟹ X1 và X2 có cùng công thức phân tử: C2H4O2.

+ X1 có khả năng phản ứng với Na; NaOH; Na2CO3 ⟹ X1 là axit.

⟹ X1 là CH3COOH.

+ X2 phản ứng với NaOH đun nóng mà không phản ứng với Na ⟹ X2 là este.

⟹ X2 là HCOOCH3.


Câu 3:

Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,7 gam N2 ( đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X, Y là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

nN2=0,728 = 0,025 mol

⟹  nX = 0,025 mol

⟹ MX1,850,025 = 74 đvC

⟹ X và Y có cùng công thức phân tử là C3H6O2.

⟹ Công thức cấu tạo của X, Y là: HCOOC2H5 và CH3COOCH3.


Câu 4:

Cho 35,2 gam hỗn hợp gồm 2 este no, đơn chức, mạch hở là đồng phân của nhau có tỉ khối hơi đối với H2 bằng 44 tác dụng với 2 lít dung dịch NaOH 0,4 M, rồi cô cạn dung dịch vừa thu được, ta được 44,6 gam chất rắn B. Công thức của 2 este là:

Xem đáp án

Đáp án: C

Este có tỉ khối với H2 là 44

=> Meste = 88 (C4H8O2).

C4H8O2 + NaOH → CmH2m +1COONa + CnH2n+1OH,

        với m + n = 4.

nC4H8O2 = 35,288 = 0,4 mol => NaOH dư

 => B gồm muối và NaOH dư.

mB = m muối + m NaOH dư

=> m muối = 44,6 – 0,4.40 = 28,6 (g)

=> M¯muoi = 7,15 => hai muối là HCOONa và CH3COONa 

=> Este là HCOOC3H7 và CH3COOC2H5


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận