Bài tập phản ứng tráng gương (phần 1)

  • 2338 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là

Xem đáp án

Đáp án A

- Các gluxit có phản ứng tráng gương gồm: glucozo, fructozo, mantozo.

- Tất cả các anđêhit đều có phản ứng tráng gương.


Câu 2:

Cho các chất sau: glucozơ, fructozơ, axit fomic, saccarozơ, glixerol, anđehit axetic. Số chất tham gia phản ứng tráng bạc là

Xem đáp án

Đáp án B

- Các gluxit có phản ứng tráng gương gồm: glucozo, fructozo.

- Tất cả các anđehit,  axit fomic và este, muối của axit axetic đều có phản ứng tráng gương.


Câu 4:

Cho các chất sau: tinh bột, glucozo, saccarozo, mantozo, xenlulozo. Số chất không tham gia phản ứng tráng gương là:

Xem đáp án

Đáp án B

- Các chất không tham gia phản ứng tráng gương là: tinh bột, saccarozơ, xenlulozo.

=> có 3 chất.


Câu 5:

Chất không tham gia phản ứng tráng gương là

Xem đáp án

Đáp án B

- Các chất không tham gia phản ứng tráng gương là: tinh bột


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận