Bài tập Phương pháp bảo toàn khối lượng cực hay có giải chi tiết (P1)

  • 3369 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trộn 3,6g Al với 15,2g hỗn hợp oxit FeO và CuO rồi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thu được m g chất rắn. Tính giá trị của m.

Xem đáp án

Khá nhiều bạn sẽ rập khuôn cách giải sau: nAl = 115

Ta có phản ứng: 

                        

 Đặt 

Từ (1) và (2) suy ra

 

nFe= x = 0,1 => mFe = 0,1.56 = 5,6 g

nCu = y = 0,1 => mCu = 0,1.64 = 6,4 g

m = mAl2O3 +mFe +mCu = 6,8 + 5,6 + 6,4 = 18,8 g

Đáp án A.


Câu 2:

Cho 23,4 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 13,8 gam Na, thu được 36,75 gam chất rắn. Hai ancol đó là

Xem đáp án

Đây là 1 bài toán khá quen thuộc, tuy nhiên không ít bạn khi gặp bài này đã mắc phải bẫy của người ra đề. Có phản ứng: 2ROH + 2Na 2RONa + H2

Lỗi sai 1 : Ta có nNa = =  0,6  nancol =0,6

  2 ancol là CH3OH và C2H5OH Chọn đáp án sai là D

Lỗi sai 2: Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng:

Khi 1 mol ROH phản ứng tạo ra 1 mol RONa thì khối lượng của hỗn hợp rắn sau phản ứng tăng lên (MNa - MH = 22 gam.)

Chọn đáp án sai là D.

 

Cách giải đúng: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

mhh ancol +mNa = mrn +mH2

=> mH2 = mhh ancol +mNa - mrn = 23,4 + 13,8 - 36,75 = 0,45 g

nH2 = 0.452 = 0,225  nhỗn hợp ancol = = 2.0,225 = 0,45(mol)

 

 

C2H5OH và C3H7OH


Câu 3:

Để trung hòa 25,6 gam hỗn hợp 2 axit cacboxylic đa chức cần dùng 1 lít dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Sau phản ứng cô cạn thu đuợc m gam muối khan. Giá trị của m là

Xem đáp án

Sơ đồ phản ứng:

Có phản ứng tổng quát:

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

=> m = 25,6 + 0,2.40 + 0,1.171 - 0,4.18 = 43,5(gam)

Đáp án D.

 


Câu 4:

Nhiệt phân hoàn toàn A(NO3)2 (với R là kim loại) trong chân không thu được 9,6 gam một oxit kim loại và 6,048 lít hỗn hợp khí X gồm NO2 và O2 (đo ở đktc). Khối lượng của hỗn hợp khí X là 12 gam. Xác định công thức của muối A(NO3)2

Xem đáp án

nX = 6,04822,4  = 0,27 mol.

Đặt 

 

Cách 1: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, không xét đến trong quá trình nhiệt phân A có thay đổi số oxi hóa hay không.Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

 

  

 

Bảo toàn nguyên tố N: 

 

Vậy đáp án đúng là D.

Cách 2: Xét tỉ lệ mol giữa NO2 và O2 để tìm dạng phản ứng nhiệt phân của A(NO3)2 .    Có 

 

 Khi đó trong quá trình nhiệt phân, A có sự thay đổi số oxi hóa từ +2 lên +3: 

Quan sát 4 đáp án nhận thấy chỉ có Fe(NO3 )2 thỏa mãn.

Đáp án D.


Câu 5:

Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CaCO3 và Na2CO3 thu được 11,6 gam chất rắn và 2,24 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng CaCO3 trong X là

Xem đáp án

Na2CO3 không bị nhiệt phân, nên 2,24 lít khí sinh ra chính là CO2 do CaCO3 bị nhiệt phân theo phản ứng

Cách 1:

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mX = mcht rn + mCO2 = 11,6 + 0,1.44 = 16 (gam)

Vậy phần trăm khối lượng của CaCO3 trong hỗn hợp X là:

Cách 2:

Ta có:

Hỗn hợp rắn thu được gồm CaO và Na2CO3

Đáp án D


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận