Bài tập Toán 7 chương 1: Ôn tập chương 1 ( tiếp ) (Phiếu 1)

  • 872 lượt xem

  • 9 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 2:

Cho hình vẽ bên: Hãy tìm hai cặp góc so le trong, bốn cặp góc đồng vị, hai cặp góc trong cùng phía.

Xem đáp án »

- Hai cặp góc so le trong: và uBt^;  yAv^ và uBz^

- Bốn cặp góc đồng vị: xAu^ và zBu^; yAu^ và tBu^; yAv^ và tBv^xAv^ và zBv^.

- Hai cặp góc trong cùng phía: xAv^ và zBu^yAv^ và tBu^


Câu 3:

Cho đoạn thẳng AB dài 5cm. Hãy nêu cách vẽ và vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy?

Xem đáp án »

Cách vẽ:

- Vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm

- Vẽ trung điểm I của đoạn thẳng AB: Trên tia AB, lấy điểm I sao cho AI=52=2,5cm.

- Qua I vẽ đường thẳng d vuông góc với AB. Ta có d là đường trung trực của đoạn thẳng AB


Câu 5:

Cho đường thẳng zz' cắt hai đường thẳng xx' và yy' lần lượt tại A và B. Biết xAz^=1150;ABy^=BAx'^. Tính số đo của các góc còn lại.

Xem đáp án »

Ta có: ABy^=BAx'^ (Cặp góc so le trong)

=>xx' // yy'

xAz^+x'Az^=1800 (cặp góc kề bù)

=> x'Az^ =18001150=650

Số đo của các góc còn lại:

x'Az^=y'Bz^=xAz'^=yBz'^=650xAz^=yBz^=x'Az'^=yBz^=1150


Câu 6:

Cho hình vẽ:

a) Vì sao a // b?

b) Tính số đo góc D^?

Xem đáp án »

 

Cho hình vẽ:

a) Ta có ac  bc => a // b

b) Ta có: C^+D^=1800(cặp góc kề bù)

D^=1800550=1250

 


Câu 7:

Cho xOy^=300. Từ điểm A trong xOy^, vẽ tia song song với Ox cắt Oy ở B và vẽ tia song song với Oy cắt Ox ở C.

a) Tính xCA^;CAB^                             

b) Tính ABy^;ABO^

Xem đáp án »

a) xCA^=xOy^=300 (cặp góc đồng vị; AC // Oy)

CAB^=xCA^=300(cặp góc so le trong; AB // Ox)

b) ABy^=xOy^=300(cặp góc đồng vị; AB // Ox)

ABO^+xOy^=1800(Cặp góc trong cùng phía bù nhau; AB // Ox)

ABO^=1800300=1500


Câu 9:

Trên hình vẽ cho biết AMx^=1100,ABC^=700,ACB^=650 .

a) Chứng minh rằng Mx//BC.

b) Tính MAN^

Xem đáp án »

 

a) Ta có AMx^+xMB^=1800(cặp góc kề bù)

=>xMB^=18001100=700

=>xMB^=ABC^=700 (Cặp góc so le trong)

=> Mx // BC

b) Qua A dựng đường thẳng uv // BC

 

Ta có uAB^=ABC^=700 (Cặp góc so le trong)

vAC^=ACB^=650(Cặp góc so le trong)

Mà MAN^+uAB^+vAC^=1800

MAN^=1800(700+650)=450


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận