Bài tập Xác định Công thức phân tử của Este có lời giải (P2)

  • 2314 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chọn sản phẩm chính cho phản ứng sau: C2H5COOCH3 LiAlH4  A +  B. A, B là:

Xem đáp án

Đáp án : B

LiAlH4 khử este thành ancol tương ứng:

        RCOOCH2R’ LiAlH4  RCH2OH + R’CH2OH.

Suy ra, A và B là C3H7OH và CH3OH.


Câu 2:

Khi trùng hợp CH2=CH-COOCH3 thu được

Xem đáp án

Đáp án : C

CH2=CH-COOCH3 là metyl ancrylat

Trùng hợp thu được:  nCH2=CHCOOCH3   →         

                                   

Polime là Poli (metyl acrylat)


Câu 3:

Dãy các chất sau được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần

Xem đáp án

Đáp án : A

Vì este không có liên kết hiđro nên sẽ có nhiệt độ sôi thấp hơn ancol, axit


Câu 4:

Để phân biệt các este riêng biệt: metyl axetat, vinyl fomiat, metyl acrylat, ta có thể sử dụng các thuốc thử nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án : C

Ba este là: (1) CH3COOCH3; (2) HCOOCH=CH2; (3) CH2=CH–COOCH3

Dùng AgNO3/NH3 thì chỉ (2) phản ứng.

Sau đó, cho Br2 vào thì (3) làm mất màu.


Câu 5:

Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là

Xem đáp án

Đáp án : A

Những chất tham gia tráng gương gồm: Anđehit; axit fomic hoặc este tạo bởi axit fomic =>  trong bài này thì: HCHO; HCOOH; HCOOCH3 tham gia phản ứng tráng gương => có 3 chất.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận