CÂU HỎI TỔNG HỢP KIẾN THỨC HỮU CƠ (P1)

  • 4091 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Hãy cho biết những chất nào sau đây có khi hiđro hóa cho cùng sản phẩm?

Xem đáp án

Những chất khi hiđro hóa cho cùng một sản phẩm là but-1-en, buta-1,3-đien, vinyl axetilen.  

ĐÁP ÁN A


Câu 2:

Trong các chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen và butan, số chất có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) là

Xem đáp án

stiren, axit acrylic, vinylaxetilen 

ĐÁP ÁN A

Trong số các chất trên, có 3 chất trong phân tử có liên kết  kém bền, có thể tham gia phản ứng cộng H2 (to, Ni), đó là stiren, axit acrylic, vinylaxetilen.


Câu 3:

Trong các chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen, axeton và butan, số chất có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng).

Xem đáp án

stiren, axit acrylic,vinylaxetilen, axeton

ĐÁP ÁN B


Câu 5:

Cho dãy các chất: CH≡C–CH=CH2; CH3COOH; CH2=CH–CH2–OH; CH3COOCH=CH2; CH2=CH2. Số chất trong dãy làm mất màu nước brom là

Xem đáp án

Số chất làm mất màu nước brom là 4, đó là CH≡C–CH=CH2; CH2=CH–CH2–OH; CH3COOCH=CH2; CH2=CH2.

ĐÁP ÁN C


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận