Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Hoá 9 có đáp án (Mới nhất) (Đề 1)

  • 5215 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Dãy nào sau đây là dẫn xuất của hiđrocacbon?

Xem đáp án

+ Dẫn xuất của hiđrocacbon: ngoài cacbon và hiđro, trong phân tử còn có các nguyên tố khác như oxi, clo, … (Ví dụ như: C2H6O, CH3Cl, …)

Dãy chất là dẫn xuất của hiđrocacbon là CH3NO2, C2H6O, C2H3O2Na

Chọn đáp án C.


Câu 2:

Đốt cháy một hợp chất hữu cơ Y thu được hơi nước, khí cacbonic và khí nitơ. Trong hợp chất hữu cơ Y có chứa các nguyên tố nào?

Xem đáp án

Đốt cháy một hợp chất hữu cơ Y thu được:

+ Hơi nước Chắc chắn có H

+ Khí cacbonic Chắc chắn có C

+ Khí nitơ Chắc chắn có N.

Trong hợp chất hữu cơ Y có chứa các nguyên tố: C, H, N

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố O trong C2H4O2

Xem đáp án

Thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố O trong C2H4O2

%mO=16.212.2+4+16.2.100% = 53,33%

Chọn đáp án C.


Câu 4:

Tính chất của polime là

Xem đáp án

Tính chất của polime là:

Polime thường là những chất rắn, không bay hơi, thường không tan trong nước.

Chọn đáp án A.


Câu 5:

Phân tử khối trung bình của poli vinylclorua (PVC) là 75000. Số mắt xích có trong phân tử là

Xem đáp án

poli vinylclorua (PVC) là (-CH2-CHCl-)n

Suy ra n = 7500062,5= 1200

Chọn đáp án D.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận