Trắc nghiệm chuyên đề Hoá 12 Chủ đề 1. Câu hỏi lý thuyết về tính chất của cacbohidrat có đáp án

  • 521 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Cacbohidrat (gluxit, saccarit) là:

Xem đáp án
Đáp án B
Cacbonhidat ,còn gọi là glucid hay saccarit là hợp chất hữu cơ tạp chức thường có công thức dạng Cn(H2O)m.

Câu 3:

Glucozơ không có được tính chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Glucozo có cấu tạo mạch thẳng CH2OH(CHOH)4CHO glucozo có khả năng lên men tạo thành ancol etylic ,nhưng không bị thủy phân

Câu 4:

Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là

Xem đáp án

Đáp án A

Các chất tác dụng được với Cu(OH)2 ở đây hoặc phải có gốc COOH là axit, hoặc phải có ít nhất 2 nhóm OH ở 2 cacbon liền kề trở lên, do đó các chất thỏa mãn gồm axit axetic, grixerol, glucozo.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận