Bài tập rèn luyện

  • 510 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển đổi sau:
FeS2(1)Fe2O3(2)FeCl3(3)Fe(OH)3(4)Fe2O3(5)FeO(6)FeSO4(7)Fe
 

Xem đáp án

    (1) 4FeS2 + 11O2 −→ 2Fe2O3 + 8SO2 ↑

    (2) Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

    (3) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

    (4) 2Fe(OH)3 −→ Fe2O3 + 3H2O

    (5) Fe2O3 + H2 −→ 2FeO + H2O

    (6) FeO + H2SO4(l) → FeSO4 + H2O

    (7) FeSO4 + Mg → MgSO4 + Fe


Câu 2:

Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:

Cu(1)CuS(2)Cu(NO3)2(3)Cu(OH)2(4)CuCl2(5)Cu

Xem đáp án

    (1) Cu + S −→ CuS

    (2) CuS + 14HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 3H2SO4 + 8NO + 4H2O

    (3) Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3

    (4) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

    (5) CuCl2 −đpnc→ Cu + Cl2


Câu 3:

Viết các phương trình hóa học cho những chuyển đổi sau:

Media VietJack

Xem đáp án

    Phương trình hóa học của phản ứng:

    (1) Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

    (2) CrCl2 + 2NaOH → Cr(OH)2 + 2NaCl

    (3) 4Cr(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Cr(OH)3

    (4) Cr(OH)3 + NaOH → Na[Cr(OH)4]

    (5) 2CrCl2 + Cl2 → 2CrCl3

    (6) Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O


Câu 4:

Phản ứng nào sau đây chứng tỏ hợp chất Fe(II) có tính khử?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Phản ứng nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án: A

    Fe không phản ứng với H2SO4 đặc nguội.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận