Trắc nghiệm chuyên đề Hoá 12 Chủ đề 4. Bài toán về phản ứng đốt cháy este

  • 544 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X đơn chức thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam nước. Xác định công thức phân tử của X.

Xem đáp án

Ta có : nCO2 = 6,72/22,4 = 0,3 (mol) và nH2O = 5,4/18 = 0,3 (mol)

Vì khi đốt cháy X thu được nH2O = nCO2 nên X là este no đơn chức

Gọi công thức của este no, đơn chức là : CnH2nO2 (n ≥ 2)

Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X đơn chức thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam nước.  (ảnh 1)

Theo đề bài, ta có: MX = (0,3/n).(14n + 32) = 7,4 n = 3

Vậy công thức phân tử của X là : C3H6O2.

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn 1,76 gam một este X thu được 3,52 gam CO2 và 1,44 gam H2O. Xác định công thức phân tử của X?

Xem đáp án

Ta có: nCO2 = 3,52/44 = 0,08 (mol); nH2O = 1,44/18 = 0,08(mol)

Do nCO2 = nH2 X có độ bất bão hòa của phân tử ∆ = 1

X là este no, đơn chức X dạng CnH2nO2

Đốt cháy hoàn toàn 1,76 gam một este X thu được 3,52 gam CO2 và 1,44 gam H2O.  (ảnh 1)
Vậy công thức phân tử của X là : C4H8O2

Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn 4,2 gam một este E thu được 6,16 gam CO2 và 2,52 gam H2O. Xác định công thức phân tử , công thức cấu tạo , gọi tên E.

Xem đáp án

Ta có; nCO2 = 6,16/44 = 0,14(mol); nH2O = 2,52/18 = 0,14 (mol)

Do nCO2 = nH2 ∆ = 1 E là este no,đơn chức dạng: CnH2nO2
Đốt cháy hoàn toàn 4,2 gam một este E thu được 6,16 gam CO2 và 2,52 gam H2O.  (ảnh 1)
n = 2 C2H4O2  CTPT của E là HCOOCH3 (metyl fomiat)

Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este, cho sản phẩm phản ứng cháy qua bình đựng P2O5 dư, khối lượng bình tăng thêm 6,21 gam, sau đó cho qua tiếp dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 34,5 gam kết tủa. Các este nói trên thuộc loại gì (đơn chức hay đa chức, no hay không no)?

Xem đáp án

Khối lượng tăng lên của bình P2O5 là khối lượng H2 O

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Có kết tủa tạo thành là do CO2 hấp thụ

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

 Ta có: nCaCO3 = 34,5/100 = 0,345 (mol)

nH2O = 6,21/18 = 0,345 (mol); nCO2 = nCaCO3 = 0,345 (mol)

Số mol H2O = số mol của CO2  ∆ = 1

Do đó, hai este đều no, đơn chức

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam nước. Tìm công thức phân tử của X.

Xem đáp án

ta có: nCO2 = 3,36/22,4 = 0,15 (mol) và nH2O = 2,7/18 = 0,15 (mol)

Vì nCO2 = nH2 este no,đơn chức

Gọi công thức este no, đơn chức là : CnH2nO2 (n ≥ 2)

Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam nước (ảnh 1)

Theo đề bài, ta có phương trình:

mX = (0,15/n).(14n + 32) = 3,7 2,1n + 4,8 = 3,7n n = 3

Vậy công thức phân tử của X là : C3H6O2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận