Thi Online Trắc nghiệm chuyên đề Hoá 12 Chủ đề 6. Xác định chỉ số xà phòng hoá, chỉ số axit, chỉ số iot của chất béo có đáp án

Trắc nghiệm chuyên đề Hoá 12 Chủ đề 6. Xác định chỉ số xà phòng hoá, chỉ số axit, chỉ số iot của chất béo có đáp án

  • 590 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Để trung hòa lượng axit béo tự do có trong 14 gam một mẩu chất béo cần 15ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của mẩu chất béo trên là:

Xem đáp án

Đáp án A

Theo định nghĩa: chỉ số axit của chất béo là số miligam KOH cần dùng để trung hòa hết các axit béo tự do có trong 1 gam chất béo.

Ta có: mKOH = 0,015 x 0,1 x 56000 = 84 (mg)

Chỉ số axit là: 84/14 = 6


Câu 2:

Để tác dụng hết với 100 gam lipit có chỉ số axit bằng 7 phải dùng 17,92 gam KOH. Khối lượng muối thu được là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: mKOH cần dùng = 7 x 100 = 700 mg = 0,7 (gam)

nKOH = 0,7/56 = 0,0125 (mol)

Để tác dụng hết với 100 gam lipit có chỉ số axit bằng 7 phải dùng 17,92 gam KOH. Khối lượng muối thu được là: (ảnh 1)

Vậy mmuối = 100 + mKOH - mH2O - mglixerol

= 100 + 17,92 – 0,0125 x 18 – 0,3075/3 x 92 = 108, 265 (gam)


Câu 3:

Hãy tính khối lượng NaOH cần dùng để trung hòa axit tự do có trong 5 gam chất béo với chỉ số axit bằng 7.

Xem đáp án

Theo định nghĩa, chỉ số axit của chất béo bằng 7 nghĩa là muốn trung hòa lượng axit béo tự do trong 1 gam chất béo phải dùng 7 mg KOH. Vậy muốn trung hòa axit béo tự do trong 5 gam chất béo có chỉ số 7 thì phải dùng 5 * 7 = 35 mg KOH, hay 0,035/56 mol KOH

0,035/56 mol OH-  0,035/56 mol NaOH khối lượng NaOH cần để trung hòa axit tự do trong 5 gam chất béo có chỉ số axit bằng 7 là:

mNaOH = 0,035/56*40g = 25(mg) = 0,025g|5g chất béo

Câu 4:

Để xà phòng hóa hoàn toàn 2,52 gam một lipit cần dùng 90ml dung dịch NaOH 0,1M. Chỉ số xà phòng của lipit là:

Xem đáp án

Đáp án: D

Ta có: nKOH = nNaOH = 0,09 x 0,1 = 0,009 (mol)

mKOH = 0,009 x 56 = 0,504 (gam) = 504 (mg)

1 gam lipit cần: 504/2,52 = 200 (mg) KOH

Vậy chỉ số xà phòng là 200


Câu 5:

Khi trung hòa 2,8 gam chất béo cần 3 ml dung dịch KOH 0,1M. tính chỉ số axit chủa chất béo đó.

Xem đáp án

Đáp án: A

Ta có: nKOH = 0,1 .0,003 = 0,0003 (mol)

mKOH = 0,0003 .56 = 0,0168(gam) = 16,8 (mg)

Vậy chỉ số axit = 16,8/2,8 = 6


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận