Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 12 Chủ đề 1: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế- xã hội và môi trường

  • 338 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 3:

Nhận xét nào sau đây không đúng vế vấn đề ô nhiễm môi trường?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Không khí sẽ bị ô nhiễm khi tăng cao nồng độ của chất sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận